Danh bạ điện tử

Đơn Vị

Họ Tên

Họ và tên Phòng ban Chức vụ Email
Bùi Tiến Vỹ
UBND Huyện Yên Lập
Phó Chủ tịch
vybt.UByenlap@phutho.gov.vn
Đinh Công Phong
UBND Huyện Yên Lập
Trưởng phòng
phongdc.UByenlap@phutho.gov.vn
Đinh T. Thu Thủy
UBND Huyện Yên Lập
Trưởng phòng
thuydtt.UByenlap@phutho.gov.vn
Đỗ Đức Hà
UBND Huyện Yên Lập
Trưởng phòng
hadd.UByenlap@phutho.gov.vn
Đỗ Quốc Dân
UBND Huyện Yên Lập
Chánh Văn phòng
dandq.UByenlap@phutho.gov.vn
Hà Đức Dũng
UBND Huyện Yên Lập
Trưởng phòng
dunghd.UByenlap@phutho.gov.vn
Hoàng Văn Cường
UBND Huyện Yên Lập
Chánh Thanh tra
cuonghv.UByenlap@phutho.gov.vn
Hoàng Văn Thanh
UBND Huyện Yên Lập
Trưởng phòng
thanhhv.UByenlap@phutho.gov.vn
Ngô Thị Thành
UBND Huyện Yên Lập
Trưởng phòng
thanhnt.UByenlap@phutho.gov.vn
Phạm Văn Lịch
UBND Huyện Yên Lập
Trưởng phòng
lichpv.UByenlap@phutho.gov.vn
Trần Quang Tuấn
UBND Huyện Yên Lập
Chủ tịch
tuantq.UByenlap@phutho.gov.vn
UBND huyện Yên Lập
UBND Huyện Yên Lập
Bí thư
UByenlap@phutho.gov.vn
Vũ Đình Thu
UBND Huyện Yên Lập
Phó Chủ tịch
thuvd.UByenlap@phutho.gov.vn
0-13 | 13 |    Trang    1