Danh bạ điện tử

Đơn Vị

Họ Tên

Họ và tên Phòng ban Chức vụ Email
Chu Xuân Khoát
Sở Y tế
Trưởng phòng
khoatcx.soyte@phutho.gov.vn
Đào Đình Quang
Sở Y tế
Phó Trưởng phòng
quangdd.soyte@phutho.gov.vn
Hồ Đức Hải
Sở Y tế
Giám đốc
haihd.soyte@phutho.gov.vn
Lê Quang Thọ
Sở Y tế
Phó Giám đốc
tholq.soyte@phutho.gov.vn
Nguyễn Hưng Thịnh
Sở Y tế
Trưởng phòng
thinhnh.soyte@phutho.gov.vn
Nguyễn Văn Minh
Sở Y tế
Trưởng phòng
minhnv.soyte@phutho.gov.vn
Phạm Văn Tính
Sở Y tế
Trưởng phòng
tinhpv.soyte@phutho.gov.vn
Sở Y tế
Sở Y tế
Bí thư
soyte@phutho.gov.vn
Trần Minh Khánh
Sở Y tế
Phó Giám đốc
khanhtm.soyte@phutho.gov.vn
Vũ Quang Trung
Sở Y tế
Chánh Thanh tra
trungvq.soyte@phutho.gov.vn
Vũ Trọng Tuấn
Sở Y tế
Chánh Văn phòng
tuannt.soyte@phutho.gov.vn
0-11 | 11 |    Trang    1