Danh bạ điện tử

Đơn Vị

Họ Tên

Họ và tên Phòng ban Chức vụ Email
Cao Thị Minh Nguyệt
Sở Nội Vụ
Chuyên viên
Nguyetctm.sonv@phutho.gov.vn
Đào Minh Tuân
Sở Nội Vụ
Chuyên viên
Tuandm.sonv@phutho.gov.vn
Điêu Văn Lộc
Sở Nội Vụ
Phó Giám đốc
locdv.sonv@phutho.gov.vn
Hà Minh Thủy
Sở Nội Vụ
Chuyên viên
Thuyhm.sonv@phutho.gov.vn
Hồ Thị Phương Thủy
Sở Nội Vụ
Phó Giám đốc
thuyhtp.sonv@phutho.gov.vn
Lê Thị Quỳnh Trang
Sở Nội Vụ
Chuyên viên
Trangltq.sonv@phutho.gov.vn
Lê Tiến Hưng
Sở Nội Vụ
Phó Giám đốc
hunglt.sonv@phutho.gov.vn
Nguyễn Mạnh Tuấn
Sở Nội Vụ
Chuyên viên
Tuannm.sonv@phutho.gov.vn
Nguyễn Thành Nam
Sở Nội Vụ
Chánh Văn phòng
Namnt.sonv@phutho.gov.vn
Nguyễn Thị Hồng Yến
Sở Nội Vụ
Chuyên viên
yennth.sonv@phutho.gov.vn
Nguyễn Thị Ngọc Mai
Sở Nội Vụ
Phó Giám đốc
maintg.sonv@phutho.gov.vn
Nguyễn Thị Sử
Sở Nội Vụ
Chuyên viên
Sunt.sonv@phutho.gov.vn
Nguyễn Thị Thúy Vân
Sở Nội Vụ
Chuyên viên
vanntt.sonv@phutho.gov.vn
Nguyễn Trọng Tấn
Sở Nội Vụ
Chuyên viên
Tannt.sonv@phutho.gov.vn
Phạm Thị Hường
Sở Nội Vụ
Giám đốc
huongpt.sonv@phutho.gov.vn
Phạm Thị Nghĩa
Sở Nội Vụ
Chuyên viên
Nghiapt.sonv@phutho.gov.vn
Quách Đình Thi
Sở Nội Vụ
Chuyên viên
Thiqd.sonv@phutho.gov.vn
Sở Nội vụ
Sở Nội Vụ
Bí thư
sonv@phutho.gov.vn
Trần Thị Yến
Sở Nội Vụ
Chuyên viên
yentt.sonv@phutho.gov.vn
Vũ Ngọc Sơn
Sở Nội Vụ
Chuyên viên
Sonvn.sonv@phutho.gov.vn
0-20 | 20 |    Trang    1