Danh bạ điện tử

Đơn Vị

Họ Tên

Họ và tên Phòng ban Chức vụ Email
Hoàng Trung Kiên
Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch
Chánh Văn phòng
kienht.sovhtt@phutho.gov.vn
Lê Thị Thoa
Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch
Trưởng phòng
thoalt.sovhtt@phutho.gov.vn
Nguyễn Hải Bằng
Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch
Chánh Thanh tra
bangnh.sovhtt@phutho.gov.vn
Nguyễn Ngọc Ân
Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch
Giám đốc
annn.sovhtt@phutho.gov.vn
Nguyễn Trọng Vượng
Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch
Phó Giám đốc
vuongnt.sovhtt@phutho.gov.vn
Phạm Bá Khiêm
Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch
Phó Giám đốc
khiempb.sovhtt@phutho.gov.vn
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch
Bí thư
sovhttdl@phutho.gov.vn
Trần Thị Minh Hiền
Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch
Trưởng phòng
hienttm.sovhtt@phutho.gov.vn
Trần Văn Định
Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch
Trưởng phòng
dinhtv.sovhtt@phutho.gov.vn
Trần Văn Quang
Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch
Trưởng phòng
quangtv.sovhtt@phutho.gov.vn
Trần Văn Quang
Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch
Trưởng phòng
quangtv.sovhtt@phutho.gov.vn
Vũ Thị Hoài Phương
Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch
Trưởng phòng
phuongvth.sovhtt@phutho.gov.vn
Vũ Trường Thành
Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch
Phó Giám đốc
thanhvt.sovhtt@phutho.gov.vn
0-13 | 13 |    Trang    1