Danh bạ điện tử

Đơn Vị

Họ Tên

Họ và tên Phòng ban Chức vụ Email
Đặng Trần Tuấn
Cục Thống kê
Phó Trưởng phòng
tuandt.cuctk@phutho.gov.vn
Đỗ Anh Chiến
Cục Thống kê
Trưởng phòng
chienda.cuctk@phutho.gov.vn
Đỗ Mạnh Hà
Cục Thống kê
Phó Trưởng phòng
hadm.cuctk@phutho.gov.vn
Đỗ Thị Ngọc Mai
Cục Thống kê
Trưởng phòng
maidtn.cuctk@phutho.gov.vn
Hà Thị Kim Oanh
Cục Thống kê
Trưởng phòng
oanhhtk@cuctk@phutho.gov.vn
Lê Thị Hoà
Cục Thống kê
Phó Trưởng phòng
hoalt.cuctk@phutho.gov.vn
Ngô Thị Cầm
Cục Thống kê
Trưởng phòng
camnt.cutk@phutho.gov.vn
Nguyễn Chí Tiêu
Cục Thống kê
Phó Cục trưởng
tieunc.cuctk@phutho.gov.vn
Nguyễn Đức Dự
Cục Thống kê
Phó Trưởng phòng
dund.cuctk@phutho.gov.vn
Nguyễn Duy Hùng
Cục Thống kê
Phó Trưởng phòng
hungnd.cuctk@phutho.gov.vn
Nguyễn Hiền Minh
Cục Thống kê
Trưởng phòng
minhnh.cuctk@phutho.gov.vn
Nguyễn Huy Lương
Cục Thống kê
Cục trưởng
luongnh.cuctk@phutho.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Hương
Cục Thống kê
Phó Trưởng phòng
huongntt.cuctk@phutho.gov.vn
Nguyễn Văn Các
Cục Thống kê
Phó Chánh Thanh tra
cacnv.cuctk@phutho.gov.vn
Nhâm Quang Ngọc
Cục Thống kê
Phó Trưởng phòng
ngocnq.cuctk@phutho.gov.vn
Phạm Nam Hải
Cục Thống kê
Chánh Thanh tra
haipn.cuctk@phutho.gov.vn
Tạ Quang Thiệu
Cục Thống kê
Phó Cục trưởng
thieutq.cuctk@phutho.gov.vn
Trần Văn Việt
Cục Thống kê
Trưởng phòng
viettv.cuctk@phutho.gov.vn
0-18 | 18 |    Trang    1