Danh bạ điện tử

Đơn Vị

Họ Tên

Họ và tên Phòng ban Chức vụ Email
Hoàng Văn Bộ
UBND Huyện Thanh Ba
Trưởng phòng
bohv.UBthanhba@phutho.gov.vn
Lê Quang Nhàn
UBND Huyện Thanh Ba
Trưởng phòng
nhanlq.UBthanhba@phutho.gov.vn
Lê Quang Vũ
UBND Huyện Thanh Ba
Trưởng phòng
vulq.UBthanhba@phutho.gov.vn
Lê Xuân Dung
UBND Huyện Thanh Ba
Phó Trưởng phòng
dunglx.UBthanhba@phutho.gov.vn
Nguyễn Đức Quyền
UBND Huyện Thanh Ba
Chánh Thanh tra
quyennd.UBthanhba@phutho.gov.vn
Nguyễn Thị Phương Hạnh
UBND Huyện Thanh Ba
Phó Chủ tịch
hanhntp.UBthanhba@phutho.gov.vn
Nguyễn Trung Tình
UBND Huyện Thanh Ba
Chánh Văn phòng
tinhnt.UBthanhba@phutho.gov.vn
Nguyễn Văn Đồng
UBND Huyện Thanh Ba
Trưởng phòng
dongnv.UBthanhba@phutho.gov.vn
Nguyễn Văn Đức
UBND Huyện Thanh Ba
Phó Chủ tịch
ducnv.UBthanhba@phutho.gov.vn
Nguyễn Văn Hải
UBND Huyện Thanh Ba
Trưởng phòng
hainv.UBthanhba@phutho.gov.vn
Nguyễn Văn Tuấn
UBND Huyện Thanh Ba
Trưởng phòng
tuannv.UBthanhba@phutho.gov.vn
Phạm Văn Bạ
UBND Huyện Thanh Ba
Trưởng phòng
bapv.UBthanhba@phutho.gov.vn
UBND huyện Thanh Ba
UBND Huyện Thanh Ba
Bí thư
UBthanhba@phutho.gov.vn
Vi Mạnh Hùng
UBND Huyện Thanh Ba
Chủ tịch
hungvm.UBthanhba@phutho.gov.vn
0-14 | 14 |    Trang    1