Danh bạ điện tử

Đơn Vị

Họ Tên

Họ và tên Phòng ban Chức vụ Email
Đặng Thế Vụ
UBND Huyện Đoan Hùng
Phó Trưởng phòng
vudt.UBdoanhung@phutho.gov.vn
Lê Trung Kiên
UBND Huyện Đoan Hùng
Phó Chủ tịch
kienlt.UBdoanhung@phutho.gov.vn
Nguyễn Hoàng Minh
UBND Huyện Đoan Hùng
Phó Trưởng phòng
minhnh.UBdoanhung@phutho.gov.vn
Nguyễn Minh Xuyên
UBND Huyện Đoan Hùng
Chủ tịch
xuyennm.UBdoanhung@phutho.gov.vn
Nguyễn Thanh Bình
UBND Huyện Đoan Hùng
Phó Chủ tịch
binhnt.UBdoanhung@phutho.gov.vn
Nguyễn Trí Dũng
UBND Huyện Đoan Hùng
Trưởng phòng
dungnt.UBdoanhung@phutho.gov.vn
Nguyễn Văn Hải
UBND Huyện Đoan Hùng
Trưởng phòng
hainv.UBdoanhung@phutho.gov.vn
Nguyễn Việt Tùng
UBND Huyện Đoan Hùng
Phó Trưởng phòng
tungnv.UBdoanhung@phutho.gov.vn
Phạm Ngọc Thắng
UBND Huyện Đoan Hùng
Chánh Văn phòng
thangpn.UBdoanhung@phutho.gov.vn
Phạm Văn Gia
UBND Huyện Đoan Hùng
Trưởng phòng
giapv.UBdoanhung@phutho.gov.vn
Phùng Văn Long
UBND Huyện Đoan Hùng
Trưởng phòng
longpv.UBdoanhung@phutho.gov.vn
Trần Khắc Toàn
UBND Huyện Đoan Hùng
Trưởng phòng
toantk.UBdoanhung@phutho.gov.vn
Trần Tuấn Anh
UBND Huyện Đoan Hùng
Phó Chánh Thanh tra
anhtt.UBdoanhung@phutho.gov.vn
Trần Xuân Quý
UBND Huyện Đoan Hùng
Trưởng phòng
quytx.UBdoanhung@phutho.gov.vn
UBND huyện Đoan Hùng
UBND Huyện Đoan Hùng
Bí thư
UBdoanhung@phutho.gov.vn
0-15 | 15 |    Trang    1