Danh bạ điện tử

Đơn Vị

Họ Tên

Họ và tên Phòng ban Chức vụ Email
Đặng Quang Huy
Thanh tra tỉnh
Phó Chánh Thanh tra
huydq.thanhtra@phutho.gov.vn
Đỗ Tiến Luận
Thanh tra tỉnh
Phó Chánh Thanh tra
luandt.thanhtra@phutho.gov.vn
Đỗ Trung Đoàn
Thanh tra tỉnh
Trưởng phòng
doandt.thanhtra@phutho.gov.vn
Hà T. Xuân Thiện
Thanh tra tỉnh
Phó Trưởng phòng
thienhtx.thanhtra@phutho.gov.vn
Nguyễn Anh Dũng
Thanh tra tỉnh
Phó Chánh Thanh tra
dungna.thanhtra@phutho.gov.vn
Nguyễn Bá Tuấn
Thanh tra tỉnh
Chánh Thanh tra
tuannb.thanhtra@phutho.gov.vn
Nguyễn Khắc Lợi
Thanh tra tỉnh
Phó Chánh Văn phòng
loink.thanhtra@phutho.gov.vn
Nguyễn Kiên Cường
Thanh tra tỉnh
Phó Trưởng phòng
cuongnk.thanhtra@phutho.gov.vn
Nguyễn Minh Hiền
Thanh tra tỉnh
Phó Trưởng phòng
hiennm.thanhtra@phutho.gov.vn
Nguyễn Thị Năm
Thanh tra tỉnh
Phó Chánh Văn phòng
namnt.thanhtra@phutho.gov.vn
Nguyễn Văn Hải
Thanh tra tỉnh
Chánh Văn phòng
hainv.thanhtra@phutho.gov.vn
Quách Như Tiến
Thanh tra tỉnh
Trưởng phòng
tiennq.thanhtra@phutho.gov.vn
Thanh tra tỉnh
Thanh tra tỉnh
Bí thư
thanhtra@phutho.gov.vn
0-13 | 13 |    Trang    1