Danh bạ điện tử

Đơn Vị

Họ Tên

Họ và tên Phòng ban Chức vụ Email
Sở Lao động và Thương binh Xã hội
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Bí thư
soldtbxh@phutho.gov.vn
Trần Thị Vân
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Bí thư
Vantt.soldtbxh@phutho.gov.vn
Trần Văn Minh
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Bí thư
Minhtv.soldtbxh@phutho.gov.vn
Vũ Kim Oanh
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Bí thư
oanhvk.soldtbxh@phutho.gov.vn
20-24 | 24 |    Trang    ‹‹ Truoc 1 2