Danh bạ điện tử

Đơn Vị

Họ Tên

Họ và tên Phòng ban Chức vụ Email
Cao Kiều Oanh
Trường Chính trị tỉnh
Bí thư
oanhck.truongchinhtri@phutho.gov.vn
Điêu Quý Thạch
Trường Chính trị tỉnh
Bí thư
thachdq.truongchinhtri@phutho.gov.vn
Đỗ Đức Lương
Trường Chính trị tỉnh
Phó hiệu trưởng
Luongdd.truongchinhtri@phutho.gov.vn
Đoàn Thị Hồng Việt
Trường Chính trị tỉnh
Bí thư
vietdth.truongchinhtri@phutho.gov.vn
Hoàng Thị Phương Thảo
Trường Chính trị tỉnh
Bí thư
Thaohtp.truongchinhtri@phutho.gov.vn
Lương Nhật Thành
Trường Chính trị tỉnh
Bí thư
Thanhln.truongchinhtri@phutho.gov.vn
Nguyễn Ngọc Xoan
Trường Chính trị tỉnh
Bí thư
Xoannn.truongchinhtri@phutho.gov.vn
Nguyễn Thị Phượng
Trường Chính trị tỉnh
Bí thư
Phuongnt.truongchinhtri@phutho.gov.vn
Nguyễn Thị Sự
Trường Chính trị tỉnh
Bí thư
sunt.truongchinhtri@phutho.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh Hương
Trường Chính trị tỉnh
Phó hiệu trưởng
Huongntt.truongchinhtri@phutho.gov.vn
Nguyễn Thị Thúy
Trường Chính trị tỉnh
Bí thư
thuynt.truongchinhtri@phutho.gov.vn
Nguyễn Thu Thủy
Trường Chính trị tỉnh
Bí thư
thuynt.pnckh.truongchinhtri@phutho.gov.vn
Nguyễn Văn Nhạ
Trường Chính trị tỉnh
Trưởng phòng
Nhanv.truongchinhtri@phutho.gov.vn
Nguyễn Văn Sách
Trường Chính trị tỉnh
Hiệu trưởng
Sachnv.truongchinhtri@phutho.gov.vn
Trần Hải Yến
Trường Chính trị tỉnh
Bí thư
Yenth.truongchinhtri@phutho.gov.vn
Trần Thị Thu Thủy
Trường Chính trị tỉnh
Bí thư
Thuyttt.truongchinhtri@phutho.gov.vn
Trần Thu Thủy
Trường Chính trị tỉnh
Bí thư
Thuytt.truongchinhtri@phutho.gov.vn
Trường chính trị tỉnh
Trường Chính trị tỉnh
Bí thư
truongchinhtri@phutho.gov.vn
0-18 | 18 |    Trang    1