Danh bạ điện tử

Đơn Vị

Họ Tên

Họ và tên Phòng ban Chức vụ Email
Đinh Ngọc Tuân
Liên hiệp các hội KHKT
Bí thư
tuandnlhh@phutho.gov.vn
Hà Ngọc Anh
Liên hiệp các hội KHKT
Bí thư
anhhnlhh@phutho.gov.vn
Hoàng Tiến Dũng
Liên hiệp các hội KHKT
Phó Chủ tịch
dunghtlhh@phutho.gov.vn
Hoàng Văn Tuyển
Liên hiệp các hội KHKT
Chủ tịch
tuyenhvlhh@phutho.gov.vn
Lê Thanh Bình
Liên hiệp các hội KHKT
Bí thư
binhltlhh@phutho.gov.vn
Lê Thị Phương Quỳnh
Liên hiệp các hội KHKT
Bí thư
quynhltplhh@phutho.gov.vn
Nguyễn Hồng Văn
Liên hiệp các hội KHKT
Bí thư
vannhlhh@phutho.gov.vn
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Liên hiệp các hội KHKT
Bí thư
nhungnthlhh@phutho.gov.vn
Nguyễn Thị Loan
Liên hiệp các hội KHKT
Bí thư
loanntlhh@phutho.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Liên hiệp các hội KHKT
Bí thư
huyennttlhh@phutho.gov.vn
Nguyễn Trí Tuệ
Liên hiệp các hội KHKT
Bí thư
tuentlhh@phutho.gov.vn
Phạm Công Khanh
Liên hiệp các hội KHKT
Phó Chủ tịch
khanhpclhh@phutho.gov.vn
Phạm Thị Chúc
Liên hiệp các hội KHKT
Bí thư
chucptlhh@phutho.gov.vn
Trần Công Bút
Liên hiệp các hội KHKT
Phó Chủ tịch
buttclhh@phutho.gov.vn
Vũ Quốc Bảo
Liên hiệp các hội KHKT
Bí thư
baovqlhh@phutho.gov.vn
0-15 | 15 |    Trang    1