Danh bạ điện tử

Đơn Vị

Họ Tên

Họ và tên Phòng ban Chức vụ Email
Cao Đình Thưởng
Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh
thuongcd.hdnd@phutho.gov.vn
Hoàng Dân Mạc
Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Chủ tịch HĐND tỉnh
machd@phutho.gov.vn
Phạm Xuân Huy
Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Chánh Văn phòng
huypx.UBthanhba@phutho.gov.vn
Vi Trọng Lễ
Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
levt.hdnd@phutho.gov.vn
0-4 | 4 |    Trang    1