Danh bạ điện tử

Đơn Vị

Họ Tên

Họ và tên Phòng ban Chức vụ Email
Đặng Văn Nghề
UBND Thành phố Việt Trì
Trưởng phòng
nghedv.ubtpviettri@phutho.gov.vn
Hoàng Lệ
UBND Thành phố Việt Trì
Trưởng phòng
hoangl.ubtpviettri@phutho.gov.vn
Lê Đức Hòa
UBND Thành phố Việt Trì
Trưởng phòng
hoald.ubtpviettri@phutho.gov.vn
Lê Hồng Vân
UBND Thành phố Việt Trì
Chủ tịch
vanlh.ubtpviettri@phutho.gov.vn
Lê Sỹ Hồng
UBND Thành phố Việt Trì
Phó Chủ tịch
hongls.ubtpviettri@phutho.gov.vn
Nguyễn Bá Đức
UBND Thành phố Việt Trì
Chánh Thanh tra
ducnb.ubtpviettri@phutho.gov.vn
Nguyễn Thị Kim Thanh
UBND Thành phố Việt Trì
Trưởng phòng
thanhntk.ubtpviettri@phutho.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh Vân
UBND Thành phố Việt Trì
Trưởng phòng
vanntt.ubtpviettri@phutho.gov.vn
Phạm Thị Thu Hương
UBND Thành phố Việt Trì
Phó Chủ tịch
huongptt.ubtpviettri@phutho.gov.vn
Phan Thanh Dương
UBND Thành phố Việt Trì
Trưởng phòng
duongpt.ubtpviettri@phutho.gov.vn
Tạ Chí Dũng
UBND Thành phố Việt Trì
Phó Chủ tịch
dungtc.ubtpviettri@phutho.gov.vn
Trần Ngọc Sơn
UBND Thành phố Việt Trì
Trưởng phòng
sontn.ubtpviettri@phutho.gov.vn
Trần Quang Bính
UBND Thành phố Việt Trì
Trưởng phòng
binhtq.ubtpviettri@phutho.gov.vn
Trần Văn Đa
UBND Thành phố Việt Trì
Trưởng phòng
datv.ubtpviettri@phutho.gov.vn
UBND thành phố Việt Trì
UBND Thành phố Việt Trì
Bí thư
ubtpviettri@phutho.gov.vn
0-15 | 15 |    Trang    1