Danh bạ điện tử

Đơn Vị

Họ Tên

Họ và tên Phòng ban Chức vụ Email
Bùi Thị Thuỷ
UBND Huyện Tam Nông
Trưởng phòng
thuybt.ubtamnong@phutho.gov.vn
Cao Văn Mỹ
UBND Huyện Tam Nông
Chủ tịch
mycv.UBtamnong@phutho.gov.vn
Đặng Kim Thanh
UBND Huyện Tam Nông
Chánh Thanh tra
thanhdk.ubtamnong@phutho.gov.vn
Đỗ Văn Chiếu
UBND Huyện Tam Nông
Trưởng phòng
chieudv.ubtamnong@phutho.gov.vn
Hà Hữu Thoan
UBND Huyện Tam Nông
Chủ tịch Hội CTĐ
thoanhh.ubtamnong@phutho.gov.vn
Hán Minh Hải
UBND Huyện Tam Nông
Trưởng phòng
hanhm.ubtamnong@phutho.gov.vn
Khuất Thị Thanh Nhàn
UBND Huyện Tam Nông
Trưởng Đài TT
nhanktt.ubtamnong@phutho.gov.vn
Nguyễn Đức Khởi
UBND Huyện Tam Nông
Trưởng trạm K.Nông
khoind.ubtamnong@phutho.gov.vn
Nguyễn Hồng Thái
UBND Huyện Tam Nông
GĐ TTVHTT&DL
thainh.ubtamnong@phutho.gov.vn
Nguyễn Lan Ngọc
UBND Huyện Tam Nông
GĐ TTDSKHHGĐ
ngocnl.ubtamnong@phutho.gov.vn
Nguyễn Tuấn Ngọc
UBND Huyện Tam Nông
Phụ trách BQLCCTCC
ngocnt.ubtamnong@phutho.gov.vn
Phạm Hữu Tăng
UBND Huyện Tam Nông
Trưởng phòng
tangph.ubtamnong@phutho.gov.vn
Phạm Thị Minh
UBND Huyện Tam Nông
Trưởng phòng
minhpt.ubtamnong@phutho.gov.vn
Phan Đức Tài
UBND Huyện Tam Nông
Phó Chủ tịch
taipd.UBtamnong@phutho.gov.vn
Phan Hải Phong
UBND Huyện Tam Nông
GĐ VP ĐKQSDĐ
phongph.ubtamnong@phutho.gov.vn
Phan Văn Ngọc
UBND Huyện Tam Nông
Phó Chủ tịch
ngocpv.UBtamnong@phutho.gov.vn
Phan Văn Thảo
UBND Huyện Tam Nông
Trưởng phòng
thaopv.ubtamnong@phutho.gov.vn
Trần Công Chính
UBND Huyện Tam Nông
Trưởng ban QLDA
chinhtc.ubtamnong@phutho.gov.vn
0-18 | 18 |    Trang    1