Danh bạ điện tử

Đơn Vị

Họ Tên

Họ và tên Phòng ban Chức vụ Email
Đinh Đặng Sinh
UBND Huyện Thanh Sơn
Bí thư
Sinhdd.ubthanhson@phutho.gov.vn
Đinh Xuân Tám
UBND Huyện Thanh Sơn
Bí thư
Tamdx.ubthanhson@phutho.gov.vn
Đinh Xuân Trình
UBND Huyện Thanh Sơn
Bí thư
Trinhdx.ubthanhson@phutho.gov.vn
Đỗ Hoài Thu
UBND Huyện Thanh Sơn
Bí thư
Thudh.ubthanhson@phutho.gov.vn
Hà Minh Tuấn
UBND Huyện Thanh Sơn
Bí thư
Tuanhm.ubthanhson@phutho.gov.vn
Hoàng Quốc Thắng
UBND Huyện Thanh Sơn
Bí thư
Thanghq.ubthanhson@phutho.gov.vn
Ngô Ngọc Vân
UBND Huyện Thanh Sơn
Phó Chủ tịch
vannn.ubthanhson@phutho.gov.vn
Nguyễn Hữu Tám
UBND Huyện Thanh Sơn
Bí thư
Tamnh.ubthanhson@phutho.gov.vn
Nguyễn Khánh Tùng
UBND Huyện Thanh Sơn
Bí thư
Tungnk.ubthanhson@phutho.gov.vn
Nguyễn Minh San
UBND Huyện Thanh Sơn
Bí thư
Sannm.ubthanhson@phutho.gov.vn
Nguyễn Ngọc Sơn
UBND Huyện Thanh Sơn
Chủ tịch
sonnn.ubthanhson@phutho.gov.vn
Nguyễn T.Hương Thảo
UBND Huyện Thanh Sơn
Bí thư
Thaonth.ubthanhson@phutho.gov.vn
Nguyễn Thị Trang
UBND Huyện Thanh Sơn
Bí thư
Trangnt.ubthanhson@phutho.gov.vn
Nguyễn Thị trọng
UBND Huyện Thanh Sơn
Bí thư
Trongnt.ubthanhson@phutho.gov.vn
Nguyễn Thị Túy
UBND Huyện Thanh Sơn
Bí thư
Tuynt.ubthanhson@phutho.gov.vn
Nguyễn Văn Mạnh
UBND Huyện Thanh Sơn
Phó Chủ tịch
manhnv.ubthanhson@phutho.gov.vn
Nguyễn Văn Vượng
UBND Huyện Thanh Sơn
Bí thư
Vuongnv.ubthanhson@phutho.gov.vn
Phùng Văn Xuân
UBND Huyện Thanh Sơn
Bí thư
Xuanpv.ubthanhson@phutho.gov.vn
Quách Hải Lý
UBND Huyện Thanh Sơn
Phó Chủ tịch
lyqh.ubthanhson@phutho.gov.vn
Thái Thị Thu
UBND Huyện Thanh Sơn
Bí thư
Thutt.ubthanhson@phutho.gov.vn
0-20 | 24 |    Trang    1 Sau ››