Danh bạ điện tử

Đơn Vị

Họ Tên

Họ và tên Phòng ban Chức vụ Email
Đặng Trần Minh
Sở Giao Thông Vận tải
Phó Giám đốc
minhdt.sogtvt@phutho.gov.vn
Hà Minh Phương
Sở Giao Thông Vận tải
Trưởng phòng
phuonghm.sogtvt@phutho.gov.vn
Lục Văn Hoa
Sở Giao Thông Vận tải
Chánh Thanh tra
hoalv.sogtvt@phutho.gov.vn
Lương Văn Lược
Sở Giao Thông Vận tải
Trưởng phòng
luoclv.sogtvt@phutho.gov.vn
Nguyễn Đức Điền
Sở Giao Thông Vận tải
Trưởng phòng
Diennd.sogtvt@phutho.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Hương
Sở Giao Thông Vận tải
Trưởng phòng
huongntt.sogtvt@phutho.gov.vn
Nguyễn Tiến Hùng
Sở Giao Thông Vận tải
Phó Giám đốc
hungnt.sogtvt@phutho.gov.vn
Nguyễn Văn Quân
Sở Giao Thông Vận tải
Giám đốc
quannv.sogtvt@phutho.gov.vn
Trần Trọng Khang
Sở Giao Thông Vận tải
Phó Trưởng phòng
khangtt.sogtvt@phutho.gov.vn
Trần Xuân Chung
Sở Giao Thông Vận tải
Trưởng phòng
chungtx.sogtvt@phutho.gov.vn
Trịnh Văn Trung
Sở Giao Thông Vận tải
Phó Giám đốc
Trungtv.sogtvt@phutho.gov.vn
0-11 | 11 |    Trang    1