Danh bạ điện tử

Đơn Vị

Họ Tên

Họ và tên Phòng ban Chức vụ Email
Lê Thị Hà
Sở Nông nghiệp và PTNT
Trưởng phòng
halt.sonn@phutho.gov.vn
Lê Triều Sâm
Sở Nông nghiệp và PTNT
Trưởng phòng
samlt.sonn@phutho.gov.vn
Nguyễn Mạnh Hùng
Sở Nông nghiệp và PTNT
Chánh Văn phòng
hungnm.sonn@phutho.gov.vn
Nguyễn Ngọc Sơn
Sở Nông nghiệp và PTNT
Trưởng phòng
sonnn.sonn@phutho.gov.vn
Nguyễn Thanh Hải
Sở Nông nghiệp và PTNT
Giám đốc
haint.sonn@phutho.gov.vn
Nguyễn Thanh Hiệp
Sở Nông nghiệp và PTNT
Trưởng phòng
hiepnt.sonn@phutho.gov.vn
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Nông nghiệp và PTNT
Bí thư
sonn@phutho.gov.vn
Trần Quốc Bình
Sở Nông nghiệp và PTNT
Phó Giám đốc
binhtq.sonn@phutho.gov.vn
Trần Tú Anh
Sở Nông nghiệp và PTNT
Phó Giám đốc
anhtt.sonn@phutho.gov.vn
Từ Anh Sơn
Sở Nông nghiệp và PTNT
Phó Giám đốc
sonta.sonn@phutho.gov.vn
Vũ Quốc Tuấn
Sở Nông nghiệp và PTNT
Chánh Thanh tra
tuanvq.sonn@phutho.gov.vn
0-11 | 11 |    Trang    1