Danh bạ điện tử

Đơn Vị

Họ Tên

Họ và tên Phòng ban Chức vụ Email
Đặng Thế Kiên
Sở Công Thương
Trưởng phòng
kiendt.soct@phutho.gov.vn
Đào Anh Tuấn
Sở Công Thương
Trưởng phòng
tuanda.soct@phutho.gov.vn
Đỗ Đình Đạo
Sở Công Thương
Phó Chi cục trưởng
daodd.soct@phutho.gov.vn
Đỗ Hồng Phương
Sở Công Thương
Trưởng phòng
phuongdh.soct@phutho.gov.vn
Hà Thanh Bình
Sở Công Thương
Phó Chi cục trưởng
binhht.soct@phutho.gov.vn
Lê Việt Hưng
Sở Công Thương
Phó Trưởng phòng
hunglv.soct@phutho.gov.vn
Nguyễn Bình Hòa
Sở Công Thương
Phó Chi cục trưởng
hoanb.soct@phutho.gov.vn
Nguyễn Kim Liên
Sở Công Thương
Phó Giám đốc
liennk.soct@phutho.gov.vn
Nguyễn Mạnh Hùng
Sở Công Thương
Bí thư, Giám đốc
hungnm.soct@phutho.gov.vn
Nguyễn Ngọc Anh
Sở Công Thương
Trưởng phòng
anhnn.soct@phutho.gov.vn
Nguyễn Quốc Hưng
Sở Công Thương
Trưởng phòng
hungnq.soct@phutho.gov.vn
Nguyễn Quốc Trụ
Sở Công Thương
Phó Giám đốc
trunq.soct@phutho.gov.vn
Nguyễn Thị Phương Thảo
Sở Công Thương
Chủ tịch công đoàn
thaontp.soct@phutho.gov.vn
Nguyễn Tri Phương
Sở Công Thương
Chánh Thanh tra
phuongnt.soct@phutho.gov.vn
Nguyễn Việt Dũng
Sở Công Thương
Phó Giám đốc
dungnv.soct@phutho.gov.vn
Phạm Văn Thành
Sở Công Thương
Chánh Văn phòng
thanhpv.soct@phutho.gov.vn
0-16 | 16 |    Trang    1