Danh bạ điện tử

Đơn Vị

Họ Tên

Họ và tên Phòng ban Chức vụ Email
Đoàn Minh Hương
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
Viện trưởng
minhdm.vks@phutho.gov.vn
Hà Đức Ngọ
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
Trưởng phòng
ngohd.vks@phutho.gov.vn
Lê Anh Thọ
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
Trưởng phòng
thola.vks@phutho.gov.vn
Nguyễn Đăng Khoa
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
Phó Viện trưởng
khoand.vks@phutho.gov.vn
Nguyễn Đăng Sở
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
Trưởng phòng
sond.vks@phutho.gov.vn
Nguyễn Hải Lưu
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
Trưởng phòng
luunh.vks@phutho.gov.vn
Nguyễn Văn Đợi
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
Trưởng phòng
doinv.vks@phutho.gov.vn
Nguyễn Văn Lượng
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
Trưởng phòng
luongnv.vks@phutho.gov.vn
Phạm T. Kim Hoa
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
Phó Viện trưởng
hoaptk.vks@phutho.gov.vn
Phan Lạc Vinh
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
Trưởng phòng
vinhpl.vks@phutho.gov.vn
Trần Văn Chiến
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
Trưởng phòng
chientv.vks@phutho.gov.vn
Trần Văn Minh
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
Trưởng phòng
minhtv.vks@phutho.gov.vn
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
Bí thư
vks@phutho.gov.vn
0-13 | 13 |    Trang    1