Danh bạ điện tử

Đơn Vị

Họ Tên

Họ và tên Phòng ban Chức vụ Email
Bùi Trọng Vũ
Ngân hàng Nhà nước
Chuyên viên
vubt.nhnn@phutho.gov.vn
Bùi Xuân Tư
Ngân hàng Nhà nước
Chuyên viên
tubx.nhnn@phutho.gov.vn
Đinh Văn Viễn
Ngân hàng Nhà nước
Chuyên viên
viendv.nhnn@phutho.gov.vn
Giang Thị Kim Tuyến
Ngân hàng Nhà nước
Chuyên viên
tuyengtk.nhnn@phutho.gov.vn
Hán Thị Xoa
Ngân hàng Nhà nước
Chuyên viên
xoaht.nhnn@phutho.gov.vn
Hoàng Thị Thu Việt
Ngân hàng Nhà nước
Chuyên viên
viethtt.nhnn@phutho.gov.vn
Ngân hàng Nhà nước tỉnh
Ngân hàng Nhà nước
Bí thư
nhnn@phutho.gov.vn
Nguyễn Anh Tuấn
Ngân hàng Nhà nước
Chuyên viên
tuanna.nhnn@phutho.gov.vn
Nguyễn Đức Tín
Ngân hàng Nhà nước
Chuyên viên
tinnd.nhnn@phutho.gov.vn
Nguyễn Đức Việt
Ngân hàng Nhà nước
Chuyên viên
vietnd.nhnn@phutho.gov.vn
Nguyễn Quang Trung
Ngân hàng Nhà nước
Giám đốc
trungnq.nhnn@phutho.gov.vn
Nguyễn Quốc Tùng
Ngân hàng Nhà nước
Chuyên viên
tungnq.nhnn@phutho.gov.vn
Nguyễn Văn Vinh
Ngân hàng Nhà nước
Chuyên viên
vinhnv.nhnn@phutho.gov.vn
Nguyễn Xuân Thủy
Ngân hàng Nhà nước
Phó Giám đốc
thuynx.nhnn@phutho.gov.vn
Phạm Trường Giang
Ngân hàng Nhà nước
Phó Giám đốc
giangpt.nhnn@phutho.gov.vn
Vũ Thị Thủy
Ngân hàng Nhà nước
Chuyên viên
thuyvt.nhnn@phutho.gov.vn
0-16 | 16 |    Trang    1