Danh bạ điện tử

Đơn Vị

Họ Tên

Họ và tên Phòng ban Chức vụ Email
Chu Thị Bích Thủy
Sở Khoa học và Công nghệ
Bí thư
thuyctb.sokhcn@phutho.gov.vn
Đinh Công Thọ
Sở Khoa học và Công nghệ
Bí thư
thodc.sokhcn@phutho.gov.vn
Đỗ Anh Tuấn
Sở Khoa học và Công nghệ
Bí thư
tuanda.sokhcn@phutho.gov.vn
Đỗ Xuân Hoàn
Sở Khoa học và Công nghệ
Phó Giám đốc
hoandx.sokhcn@phutho.gov.vn
Hoàng Thị Thủy
Sở Khoa học và Công nghệ
Bí thư
thuyht.sokhcn@phutho.gov.vn
Khổng Mạnh Tiến
Sở Khoa học và Công nghệ
Bí thư
tienkm.sokhcn@phutho.gov.vn
Nguyễn Anh Tuấn
Sở Khoa học và Công nghệ
Phó Chánh Văn phòng
tuanna.sokhcn@phutho.gov.vn
Nguyễn Đình Lê Trung
Sở Khoa học và Công nghệ
Bí thư
trungndl.sokhcn@phutho.gov.vn
Nguyễn Thị Thủy
Sở Khoa học và Công nghệ
Bí thư
thuynt.sokhcn@phutho.gov.vn
Nguyễn Thủy Trọng
Sở Khoa học và Công nghệ
Giám đốc
trongnt.sokhcn@phutho.gov.vn
Nguyễn Văn Vượng
Sở Khoa học và Công nghệ
Bí thư
vuongnv.sokhcn@phutho.gov.vn
Phạm Công Khanh
Sở Khoa học và Công nghệ
Phó Giám đốc
khanhpc.sokhcn@phutho.gov.vn
Phạm Thị Hồng Thúy
Sở Khoa học và Công nghệ
Viên chức
thuypth.sokhcn@phutho.gov.vn
Trần Quốc Tuấn
Sở Khoa học và Công nghệ
Bí thư
tuantq.sokhcn@phutho.gov.vn
Trần Văn Tuyên
Sở Khoa học và Công nghệ
Bí thư
tuyentv.sokhcn@phutho.gov.vn
Trương Quốc Chính
Sở Khoa học và Công nghệ
Phó Giám đốc
chinhtq.sokhcn@phutho.gov.vn
Vũ Minh Tuấn
Sở Khoa học và Công nghệ
Bí thư
tuanvm.sokhcn@phutho.gov.vn
0-17 | 17 |    Trang    1