Danh bạ điện tử

Đơn Vị

Họ Tên

Họ và tên Phòng ban Chức vụ Email
Bùi Minh Châu
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
chaubm@phutho.gov.vn
Bùi Văn Quang
UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
quangbv@phutho.gov.vn
Hà Kế San
UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
sanhk@phutho.gov.vn
Hoàng Công Thủy
UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
thuyhc@phutho.gov.vn
0-4 | 4 |    Trang    1