Danh bạ điện tử

Đơn Vị

Họ Tên

Họ và tên Phòng ban Chức vụ Email
Bùi Bá Lạc
UBND huyện Cẩm Khê
Trưởng phòng
lacbb.UBcamkhe@phutho.gov.vn
Cao Xuân Tùng
UBND huyện Cẩm Khê
Chánh Văn phòng
tungcx.UBcamkhe@phutho.gov.vn
Cù Xuân Ân
UBND huyện Cẩm Khê
Phó Chủ tịch
ancx.UBcamkhe@phutho.gov.vn
Đỗ Hữu Dung
UBND huyện Cẩm Khê
Trưởng phòng
dungdh.UBcamkhe@phutho.gov.vn
Đỗ Xuân Sinh
UBND huyện Cẩm Khê
Phó Chủ tịch
sinhdx.UBcamkhe@phutho.gov.vn
Hà Đức Huynh
UBND huyện Cẩm Khê
Chủ tịch
huynhhd.UBcamkhe@phutho.gov.vn
Hà Thuyết Trinh
UBND huyện Cẩm Khê
Trưởng phòng
trinhht.UBcamkhe@phutho.gov.vn
Hà Văn Lệ
UBND huyện Cẩm Khê
Trưởng phòng
lehv.UBcamkhe@phutho.gov.vn
Hoàng Thiết Sơn
UBND huyện Cẩm Khê
Quyền Trưởng phòng
sonht.UBcamkhe@phutho.gov.vn
Nguyễn Mạnh Quất
UBND huyện Cẩm Khê
Trưởng phòng
quatnm.UBcamkhe@phutho.gov.vn
Nguyễn Minh Tuấn
UBND huyện Cẩm Khê
Phó Chủ tịch
tuannm.UBcamkhe@phutho.gov.vn
Nguyễn Văn Trò
UBND huyện Cẩm Khê
Trưởng phòng
tronv.UBcamkhe@phutho.gov.vn
Nguyễn Văn Tuyến
UBND huyện Cẩm Khê
Trưởng phòng
tuyennv.UBcamkhe@phutho.gov.vn
Nguyễn Xuân Huy
UBND huyện Cẩm Khê
Trưởng phòng
huynx.UBcamkhe@phutho.gov.vn
Phan Ngọc Thắng
UBND huyện Cẩm Khê
Chánh Thanh tra
thangpn.UBcamkhe@phutho.gov.vn
UBND huyện Cẩm Khê
UBND huyện Cẩm Khê
Bí thư
UBcamkhe@phutho.gov.vn
0-16 | 16 |    Trang    1