Danh bạ điện tử

Đơn Vị

Họ Tên

Họ và tên Phòng ban Chức vụ Email
Chu Thị Định
UBND Huyện Hạ Hòa
Phó Chủ tịch
dinhct.UBhahoa@phutho.gov.vn
Đỗ Tiến Luận
UBND Huyện Hạ Hòa
Chủ tịch
luandt.UBhahoa@phutho.gov.vn
Hà Thị Phương Bắc
UBND Huyện Hạ Hòa
Trưởng phòng
bachtp.UBhahoa@phutho.gov.vn
Hoàng Công Thắng
UBND Huyện Hạ Hòa
Phó Trưởng phòng
thanghc.UBhahoa@phutho.gov.vn
Hoàng Thanh Sơn
UBND Huyện Hạ Hòa
Trưởng phòng
sonht.UBhahoa@phutho.gov.vn
Khuất Đăng Khoa
UBND Huyện Hạ Hòa
Trưởng phòng
khoakd.UBhahoa@phutho.gov.vn
Lê Quốc Trinh
UBND Huyện Hạ Hòa
Trưởng phòng
trinhlq.UBhahoa@phutho.gov.vn
Lê Thị Thu Hương
UBND Huyện Hạ Hòa
Trưởng phòng
huongltt.UBhahoa@phutho.gov.vn
Lữ Mạnh Thắng
UBND Huyện Hạ Hòa
Trưởng phòng
thanglm.UBhahoa@phutho.gov.vn
Nguyễn Mạnh Chí
UBND Huyện Hạ Hòa
Phó Chủ tịch
quenv.UBhahoa@phutho.gov.vn
Nguyễn Ngọc Tiến
UBND Huyện Hạ Hòa
Trưởng phòng
tiennn.UBhahoa@phutho.gov.vn
Nguyễn Thị Hồng Thúy
UBND Huyện Hạ Hòa
Phó Chủ tịch
thuynth.UBhahoa@phutho.gov.vn
Nguyễn Trọng Hòa
UBND Huyện Hạ Hòa
Trưởng phòng
hoant.UBhahoa@phutho.gov.vn
Phạm Hùng
UBND Huyện Hạ Hòa
Trưởng phòng
hungp.UBhahoa@phutho.gov.vn
UBND huyện Hạ Hòa
UBND Huyện Hạ Hòa
Bí thư
UBhahoa@phutho.gov.vn
Vũ Đức Hùng
UBND Huyện Hạ Hòa
Trưởng phòng
hungvd.UBhahoa@phutho.gov.vn
0-16 | 16 |    Trang    1