Danh bạ điện tử

Đơn Vị

Họ Tên

Họ và tên Phòng ban Chức vụ Email
Bạch Thái Toàn
Sở Tài Nguyên và Môi Trường
Phó Chánh Văn phòng
toanbt.sotnmt@phutho.gov.vn
Cao Quang Huấn
Sở Tài Nguyên và Môi Trường
Chánh Thanh tra
huancq.sotnmt@phutho.gov.vn
Hà Thị Mai Anh
Sở Tài Nguyên và Môi Trường
Phó Chánh Thanh tra
anhhtm.sotnmt@phutho.gov.vn
Hoàng Như Lô
Sở Tài Nguyên và Môi Trường
Trưởng phòng
lohn.sotnmt@phutho.gov.vn
Lưu Văn Doanh
Sở Tài Nguyên và Môi Trường
Phó Giám đốc
doanhlv.sotnmt@phutho.gov.vn
Nguyễn Ngọc Thắng
Sở Tài Nguyên và Môi Trường
Phó Giám đốc
thangnn.sotnmt@phutho.gov.vn
Nguyễn Thị Phương
Sở Tài Nguyên và Môi Trường
Phó Chánh Văn phòng
phuongnt.sotnmt@phuthog.vovn
Nguyễn Thị Vân
Sở Tài Nguyên và Môi Trường
Phó Chánh Văn phòng
vannt.sotnmt@phutho.gov.vn
Nguyễn Văn Hậu
Sở Tài Nguyên và Môi Trường
Giám đốc
haunv.sotnmt@phutho.gov.vn
Nguyễn Vĩnh An
Sở Tài Nguyên và Môi Trường
Phó Trưởng phòng
annv.sotnmt@phutho.gov.vn
Nguyễn Xuân Toản
Sở Tài Nguyên và Môi Trường
Phó Trưởng phòng
toannx.sotnmt@phutho.gov.vn
Nguyễn Xuân Trường
Sở Tài Nguyên và Môi Trường
Phó Chánh Thanh tra
truongnx.sotnmt@phutho.gov.vn
Phạm Văn Luật
Sở Tài Nguyên và Môi Trường
Trưởng phòng
luatpv.sotnmt@phutho.gov.vn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài Nguyên và Môi Trường
Bí thư
sotnmt@phutho.gov.vn
Tạ Hy Cương
Sở Tài Nguyên và Môi Trường
Phó Trưởng phòng
cuongth.sotnmt@phutho.gov.vn
Trần Hùng Tiến
Sở Tài Nguyên và Môi Trường
Chánh Văn phòng
tienth.sotnmt@phutho.gov.vn
Trần Mạnh Thắng
Sở Tài Nguyên và Môi Trường
Phó Trưởng phòng
thangtm.sotnmt@phutho.gov.vn
Trần Quốc Sự
Sở Tài Nguyên và Môi Trường
Trưởng phòng
sutq.sotnmt@phutho.gov.vn
Trần Thị Chinh
Sở Tài Nguyên và Môi Trường
Phó Trưởng phòng
chinhtt.sotnmt@phutho.gov.vn
Trần Xuân Khải
Sở Tài Nguyên và Môi Trường
Phó Giám đốc
khaitx.sotnmt@phutho.gov.vn
0-20 | 21 |    Trang    1 Sau ››