Danh bạ điện tử

Đơn Vị

Họ Tên

Họ và tên Phòng ban Chức vụ Email
Cao Văn Thắng
ĐBQH và HĐND tỉnh
Phó Chánh Văn phòng
thangcv.hdnd@phutho.gov.vn
Đặng Thị Mậu Tùng
ĐBQH và HĐND tỉnh
Phó Chánh Văn phòng
tungdtm.hdnd@phutho.gov.vn
Phạm Xuân Huy
ĐBQH và HĐND tỉnh
Chánh Văn phòng
huypx.hdnd@phutho.gov.vn
Vũ Thành Lâm
ĐBQH và HĐND tỉnh
Phó Chánh Văn phòng
lamvt.hdnd@phutho.gov.vn
0-4 | 4 |    Trang    1