Danh bạ điện tử

Đơn Vị

Họ Tên

Họ và tên Phòng ban Chức vụ Email
Đào Anh Nam
Sở Thông tin và Truyền thông
Trưởng phòng
namda.stttt@phutho.gov.vn
Đào Quang Tiến
Sở Thông tin và Truyền thông
Phó Trưởng phòng
tiêndq.stttt@phutho.gov.vn
Đõ Xuân Cường
Sở Thông tin và Truyền thông
Phó Trưởng phòng
cuongdx.stttt@phutho.gov.vn
Hà Anh Tuấn
Sở Thông tin và Truyền thông
Trưởng phòng
tuanha.stttt@phutho.gov.vn
Lê Kim Quyền
Sở Thông tin và Truyền thông
Phó Giám đốc
quyenlk.stttt@phutho.gov.vn
Lê Quang Thắng
Sở Thông tin và Truyền thông
Trưởng phòng
thanglq.stttt@phutho.gov.vn
Nguyễn Hữu Việt
Sở Thông tin và Truyền thông
Phó Giám đốc
vietnh.stttt@phutho.gov.vn
Nguyễn Thị Tuyết Chinh
Sở Thông tin và Truyền thông
Phó Giám đốc
chinhntt.stttt@phutho.gov.vn
Nguyễn Thu Hương
Sở Thông tin và Truyền thông
Phó Chánh Văn phòng
huongnt.stttt@phutho.gov.vn
Nguyễn Tiến Trung
Sở Thông tin và Truyền thông
Chánh Văn phòng
trungnt.stttt@phutho.gov.vn
Nguyễn Tú
Sở Thông tin và Truyền thông
Trưởng phòng
tun.stttt@phutho.gov.vn
Phan Quang Thao
Sở Thông tin và Truyền thông
Giám đốc
thaopq.stttt@phutho.gov.vn
Phan Thành Nguyên
Sở Thông tin và Truyền thông
Phó Trưởng phòng
nguyenpt.stttt@phutho.gov.vn
Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Thông tin và Truyền thông
Bí thư
sotttt@phutho.gov.vn
Trần Mạnh Hùng
Sở Thông tin và Truyền thông
Chánh Thanh tra
hungtm.stttt@phutho.gov.vn
Vi Văn Đức
Sở Thông tin và Truyền thông
Phó Trưởng phòng
ducvv.stttt@phutho.gov.vn
0-16 | 16 |    Trang    1