Danh bạ điện tử

Đơn Vị

Họ Tên

Họ và tên Phòng ban Chức vụ Email
Bùi Văn Quang
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Giám đốc
quangbv.skhdt@phutho.gov.vn
Đào Thị Tuyết Lan
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Trưởng phòng
landtt.sokhdt@phutho.gov.vn
Đỗ Huyền Bảo Ngọc
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Trưởng phòng
ngocdhb.sokhdt@phutho.gov.vn
Lê Quốc Hưng
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phó Giám đốc
hunglq.sokhdt@phutho.gov.vn
Nguyễn Đức Thanh
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chánh Văn phòng
thanhnd.sokhdt@phutho.gov.vn
Nguyễn Ngọc Sơn
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Trưởng phòng
sonnn.sokhdt@phutho.gov.vn
Nguyễn Quang Ngọc
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Trưởng phòng
ngocnq.sokhdt@phutho.gov.vn
Nguyễn Quốc Trụ
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Trưởng phòng
trunq.sokhdt@phutho.gov.vn
Nguyễn Văn Hải
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phó Giám đốc
hainv.sokhdt@phutho.gov.vn
Phan Thanh Phương
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chánh Thanh tra
phuongpt.sokhdt@phutho.gov.vn
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Bí thư
sokhdt@phutho.gov.vn
Thiều Quang hạnh
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phó Giám đốc
hanhtq.sokhdt@phutho.gov.vn
Trần Công Quốc
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Trưởng phòng
quoctc.sokhdt@phutho.gov.vn
Trịnh Thế Truyền
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Trưởng phòng
truyentt.sokhdt@phutho.gov.vn
0-14 | 14 |    Trang    1