Danh bạ điện tử

Đơn Vị

Họ Tên

Họ và tên Phòng ban Chức vụ Email
Bùi Thị Minh
Sở Tư Pháp
Chánh Thanh tra
minhbt.sotuphap@phutho.gov.vn
Nguyễn Bá Tuân
Sở Tư Pháp
Giám đốc
tuannb.sotuphap@phutho.gov.vn
Nguyễn Kim Phượng
Sở Tư Pháp
Trưởng phòng
phuongnk.sotuphap@phutho.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Chung
Sở Tư Pháp
Phó Giám đốc
chungntt.sotuphap@phutho.gov.vn
Nguyễn Văn Chiến
Sở Tư Pháp
Trưởng phòng
chiennv.sotuphap@phutho.gov.vn
Nguyễn Văn Hoa
Sở Tư Pháp
Trưởng phòng
hoanv.sotuphap@phutho.gov.vn
Nguyễn Xuân Đồng
Sở Tư Pháp
Chánh Văn phòng
dongnx.sotuphap@phutho.gov.vn
Phạm Mạnh Tiến
Sở Tư Pháp
Trưởng phòng
tienpm.sotuphap@phutho.gov.vn
Sở Tư pháp
Sở Tư Pháp
Bí thư
sotuphap@phutho.gov.vn
Trần Quang Thịnh
Sở Tư Pháp
Trưởng phòng
thinhtq.sotuphap@phutho.gov.vn
Trần Thị Nhung
Sở Tư Pháp
Phó Giám đốc
nhungtt.sotuphap@phutho.gov.vn
Vũ Như Dương
Sở Tư Pháp
Phó Giám đốc
duongvn.sotuphap@phutho.gov.vn
0-12 | 12 |    Trang    1