Danh bạ điện tử

Đơn Vị

Họ Tên

Họ và tên Phòng ban Chức vụ Email
Bùi Anh Dũng
Sở Xây Dựng
Trưởng phòng
dungba.soxaydung@phutho.gov.vn
Bùi Sơn Thủy
Sở Xây Dựng
Giám đốc
thuybs.soxaydung@phutho.gov.vn
Cao Tuấn Dũng
Sở Xây Dựng
Phó Trưởng phòng
dungct.soxaydung@phutho.gov.vn
Đào Hoàng Chinh
Sở Xây Dựng
Phó Trưởng phòng
chinhdh.soxaydung@phutho.gov.vn
Đinh Quang Viễn
Sở Xây Dựng
Trưởng phòng
viendq.soxaydung@phutho.gov.vn
Đoàn Quang Hưng
Sở Xây Dựng
Phó Trưởng phòng
hungdq.soxaydung@phutho.gov.vn
Lê Minh Hải
Sở Xây Dựng
Phó Trưởng phòng
hailm.soxaydung@phutho.gov.vn
Lê Xuân Trường
Sở Xây Dựng
Phó Chánh Thanh tra
truonglx.soxaydung@phutho.gov.vn
Nguyễn Thị Ngọc Vinh
Sở Xây Dựng
Trưởng phòng
vinhntn.soxaydung@phutho.gov.vn
Nguyễn Thị Phúc Hạnh
Sở Xây Dựng
Phó Chánh Văn phòng
hanhntp.soxaydung@phutho.gov.vn
Nguyễn Tiến Lương
Sở Xây Dựng
Chánh Văn phòng
luongnt.soxaydung@phutho.gov.vn
Phạm Văn Đồng
Sở Xây Dựng
Trưởng phòng
dongpv.soxaydung@phutho.gov.vn
Phí Văn Sen
Sở Xây Dựng
Phó Giám đốc
senpv.soxaydung@phutho.gov.vn
Quản Văn Toàn
Sở Xây Dựng
Phó Chánh Thanh tra
toanqv.soxaydung@phutho.gov.vn
Sở Xây dựng
Sở Xây Dựng
Bí thư
soxaydung@phutho.gov.vn
Trần Bá Quyền
Sở Xây Dựng
Chánh Thanh tra
quyentb.soxaydung@phutho.gov.vn
Trần Đức Hoành
Sở Xây Dựng
Trưởng phòng
hoanhtd.soxaydung@phutho.gov.vn
Trần Xuân Hồng
Sở Xây Dựng
Trưởng phòng
hongtx.soxaydung@phutho.gov.vn
Trương Thị Huệ
Sở Xây Dựng
Phó Chánh Văn phòng
huett.soxaydung@phutho.gov.vn
Trương Xuân Chí
Sở Xây Dựng
Phó Giám đốc
chitx.soxaydung@phutho.gov.vn
0-20 | 20 |    Trang    1