Danh bạ điện tử

Đơn Vị

Họ Tên

Họ và tên Phòng ban Chức vụ Email
Bạch Tiến Đoàn
Ban Quản lý các KCN
Chánh Văn phòng
doanbt.bqlkcn@phutho.gov.vn
Ban Quản lý các khu công nghiệp
Ban Quản lý các KCN
Khác
bqlkcn@phutho.gov.vn
Đặng Hoàng Cương
Ban Quản lý các KCN
Trưởng phòng
cuongdh.bqlkcn@phutho.gov.vn
Đỗ Thị Mỹ
Ban Quản lý các KCN
Phó Trưởng phòng
mydt.bqlkcn@phutho.gov.vn
Dương Quốc Lâm
Ban Quản lý các KCN
Trưởng phòng
lamdq.bqlkcn@phutho.gov.vn
Hà Thị Tiếp
Ban Quản lý các KCN
Trưởng phòng
tiepht.bqlkcn@phutho.gov.vn
Lưu Đức Huân
Ban Quản lý các KCN
Trưởng phòng
huanld.bqlkcn@phutho.gov.vn
Nguyễn Việt Dũng
Ban Quản lý các KCN
Phó Chánh Văn phòng
dungnv.bqlkcn@phutho.gov.vn
Nguyễn Đức Thiện
Ban Quản lý các KCN
Trưởng ban
thiennd.bqlkcn@phutho.gov.vn
Nguyễn Văn Oanh
Ban Quản lý các KCN
Phó Trưởng ban
oanhnv.bqlkcn@phutho.gov.vn
Phạm Hồng Hải
Ban Quản lý các KCN
Phó Trưởng ban
haiph.bqlkcn@phutho.gov.vn
0-11 | 11 |    Trang    1