Danh bạ điện tử

Đơn Vị

Họ Tên

Họ và tên Phòng ban Chức vụ Email
Chu Thị Như Hoa
Kho bạc Nhà nước
Trưởng phòng
hoactn.khobac@phutho.gov.vn
Đào Xuân Trường
Kho bạc Nhà nước
Trưởng phòng
truongdx.khobac@phutho.gov.vn
Hồ Quang Thanh
Kho bạc Nhà nước
Trưởng phòng
thanhhq.khobac@phutho.gov.vn
Kho bạc Nhà nước
Kho bạc Nhà nước
Bí thư
khobac@phutho.gov.vn
Lê Đăng Dung
Kho bạc Nhà nước
Phó Giám đốc
dungld.khobac@phutho.gov.vn
Nguyễn Đức Xuân
Kho bạc Nhà nước
Trưởng phòng
xuannd.khobac@phutho.gov.vn
Nguyễn Mạnh Hùng
Kho bạc Nhà nước
Trưởng phòng
hungnm.khobac@phutho.gov.vn
Phạm Thị Hương
Kho bạc Nhà nước
Trưởng phòng
huongpt.khobac@phutho.gov.vn
Phùng Duy Hiệp
Kho bạc Nhà nước
Trưởng phòng
hieppd.khobac@phutho.gov.vn
Tạ Xuân Lộc
Kho bạc Nhà nước
Trưởng phòng
loctx.khobac@phutho.gov.vn
Trần Mạnh Hùng
Kho bạc Nhà nước
Phó Giám đốc
huongnn.khobac@phutho.gov.vn
Trần Mạnh Hùng
Kho bạc Nhà nước
Trưởng phòng
hungtm.khobac@phutho.gov.vn
Trần Úy Uyên
Kho bạc Nhà nước
Trưởng phòng
uyentu.khobac@phutho.gov.vn
Vương Thị Bảy
Kho bạc Nhà nước
Giám đốc
bayvt.khobac@phutho.gov.vn
0-14 | 14 |    Trang    1