Danh bạ điện tử

Đơn Vị

Họ Tên

Họ và tên Phòng ban Chức vụ Email
Bùi Quốc Huy
Khu di tích lịch sử Đền Hùng
Trưởng phòng
huybq.denhung@phutho.gov.vn
Hoàng Phú Hòa
Khu di tích lịch sử Đền Hùng
Chánh Văn phòng
hoahp.denhung@phutho.gov.vn
Khu di tích lịch sử Đền Hùng
Khu di tích lịch sử Đền Hùng
Bí thư
denhung@phutho.gov.vn
Lê Ngọc Tĩnh
Khu di tích lịch sử Đền Hùng
Trưởng phòng
tinhln.denhung@phutho.gov.vn
Lưu Quang Huy
Khu di tích lịch sử Đền Hùng
Giám đốc
huylq.denhung@phutho.gov.vn
Lưu Thị Minh Toàn
Khu di tích lịch sử Đền Hùng
Trưởng phòng
toanltm.denhung@phutho.gov.vn
Nguyễn Kim Bảy
Khu di tích lịch sử Đền Hùng
Trưởng phòng
baynk.denhung@phutho.gov.vn
Nguyễn Thế Hùng
Khu di tích lịch sử Đền Hùng
Phó Giám đốc
hungnt.denhung@phutho.gov.vn
Phạm Quốc Khánh
Khu di tích lịch sử Đền Hùng
Trưởng phòng
khanhpq.denhung@phutho.gov.vn
Tạ Thị Kim Nhung
Khu di tích lịch sử Đền Hùng
Phó Giám đốc
nhungttk.denhung@phutho.gov.vn
0-10 | 10 |    Trang    1