Danh bạ điện tử

Đơn Vị

Họ Tên

Họ và tên Phòng ban Chức vụ Email
Bùi Văn Thanh
Trường Đại học Hùng vương
Trưởng phòng
thanh.dhhv@phutho.gov.vn
Cao Văn
Trường Đại học Hùng vương
Hiệu trưởng
vanc.dhhv@phutho.gov.vn
Đàm Đắc Tiến
Trường Đại học Hùng vương
Phó Trưởng phòng
tiendd.dhhv@phutho.gov.vn
Đỗ Tùng
Trường Đại học Hùng vương
Phó hiệu trưởng
tungd.dhhv@phutho.gov.vn
Hoàng Công Thắng
Trường Đại học Hùng vương
Phó Trưởng phòng
thanghc.UBhahoa@phutho.gov.vn
Hoàng Thị Thuận
Trường Đại học Hùng vương
Phó hiệu trưởng
thuanht.dhhv@phutho.gov.vn
Lê Cao Sơn
Trường Đại học Hùng vương
Trưởng phòng
sonlc.dhhv@phutho.gov.vn
Nguyễn Nhật Đang
Trường Đại học Hùng vương
Trưởng phòng
dangnn.dhhv@phutho.gov.vn
Nguyễn Quang Tiến
Trường Đại học Hùng vương
Trưởng phòng
tiennq.dhhv@phutho.gov.vn
Nguyễn Thành Trung
Trường Đại học Hùng vương
Phó hiệu trưởng
trungnt.dhhv@phutho.gov.vn
Nguyễn Thị Lợi
Trường Đại học Hùng vương
Trưởng phòng
loint.dhhv@phutho.gov.vn
Nguyễn Văn Hùng
Trường Đại học Hùng vương
Trưởng phòng
hungnv.dhhv@phutho.gov.vn
Trường Đại học Hùng Vương
Trường Đại học Hùng vương
Bí thư
dhhv@phutho.gov.vn
Vũ Quang Sỹ
Trường Đại học Hùng vương
Trưởng phòng
syvq.dhhv@phutho.gov.vn
0-14 | 14 |    Trang    1