Giới thiệu chung
 
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Đồng chí: HOÀNG DÂN MẠC

 

Sinh ngày:  18/11/1958

 

Dân tộc:    Kinh

 

Tôn giáo:  Không

 

Quê quán: X. Thạch Đồng, H.Thanh Thuỷ

 

Chức vụ: Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh

 

Ngày vào Đảng:   02/05/1986

 

Ngày chính thức: 16/05/1987

 

Trình độ CM: ĐHNN, Thạc sỹ QL Kinh tế

 

Trình độ LLCT: Cao cấp

Đồng chí: BÙI MINH CHÂU

 

Sinh ngày: 25/10/1961

 

Dân tộc:    Kinh

 

Tôn giáo:  Không

 

Quê quán: P.Thanh Miếu, TP.Việt Trì

 

Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

 

Ngày vào Đảng:   24/12/1993

 

Ngày chính thức: 24/12/1994

 

Trình độ CM: CNKT, Thạc sỹ QTKD

 

Trình độ LLCT: Cử nhân

 

 

Đồng chí: BÙI VĂN QUANG

 

Sinh ngày: 05/6/1967

 

Dân tộc:    Kinh

 

Tôn giáo:  Không

 

Quê quán: X. Tam Sơn, H. Cẩm Khê

 

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ

 

Ngày vào Đảng:   22/6/1994

 

Ngày chính thức: 22/6/1995

 

Trình độ CM: CNKT, Thạc sỹ QTKD

 

Trình độ LLCT: Cử nhân

Đồng chí:  TRẦN PHÙ TIÊU

 

Sinh ngày: 26/8/1958

 

Dân tộc:    Kinh

 

Tôn giáo:  Không

 

Quê quán: X. Tứ Mỹ, H. Tam Nông

 

Chức vụ: Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

 

Ngày vào Đảng:   12/4/1984

 

Ngày chính thức: 12/4/1985

 

Trình độ CM: Thạc sỹ kinh tế

 

Trình độ LLCT:  Cử nhân

Đồng chí: VI TRỌNG LỄ

 

Sinh ngày: 20/7/1959

 

Dân tộc: Kinh

 

Tôn giáo: Không

 

Quê quán: X. Đồng Lương, H. Cẩm Khê

 

Chức vụ: Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày vào Đảng: 28/09/1980

 

Ngày chính thức: 28/03/1982

 

Trình độ CM: CN Luật, CN hành chính

 

Trình độ LLCT: Cử nhân

Đồng chí: HÀ KẾ SAN

 

Sinh ngày: 01/9/1958

 

Dân tộc: Kinh

 

Tôn giáo: Không

 

Quê quán: X. Tử Đà, H. Phù Ninh

 

Chức vụ: Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh

 

Ngày vào Đảng: 06/08/1982

 

Ngày chính thức: 06/02/1984

 

Trình độ CM: CN Luật, Thạc sỹ CT học

 

Trình độ LLCT: Cử nhân

Đồng chí: HOÀNG CÔNG THỦY

 

Sinh ngày:  28/8/1966

 

Dân tộc:  Kinh

 

Tôn giáo: Không

 

Quê quán: TT. Hạ Hòa, H. Hạ Hòa

 

Chức vụ: Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh

 

Ngày vào Đảng:   23/12/1994

 

Ngày chính thức: 23/12/1995

 

Trình độ CM: CNKT, Thạc sỹ kinh tế

 

Trình độ LLCT: Cao cấp

Đồng chí: NGUYỄN VĂN KHOẺ

 

Sinh ngày: 01/01/1962

 

Dân tộc:    Kinh

 

Tôn giáo:  Không

 

Quê quán: X. Minh Côi, H. Hạ Hoà

 

Chức vụ: Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

 

Ngày vào Đảng:    20/6/1991

 

Ngày chính thức:  20/6/1992

 

Trình độ CM: CN KHSP, CN hành chính

 

Trình độ LLCT: Cao cấp

Đồng chí: HOÀNG VIỆT ANH

 

Sinh ngày:  15/7/1958

 

Dân tộc:     Kinh

 

Tôn giáo:   Không

 

Quê quán: X. Sơn Nga, H. Cẩm Khê

 

Chức vụ: Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

 

Ngày vào Đảng:    15/9/1980

 

Ngày chính thức:  15/3/1982

 

Trình độ CM: Cử nhân Luật

 

Trình độ LLCT: Cử nhân

Đồng chí: NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

 

Sinh ngày: 03/10/1971

 

Dân tộc:    Kinh

 

Tôn giáo:  Không

 

Quê quán: X. Hương Nộn, H. Tam Nông

 

Chức vụ: Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

 

Ngày vào Đảng:   07/10/1997

 

Ngày chính thức: 07/10/1998

 

Trình độ CM: Cử nhân KH sư phạm 

 

Trình độ LLCT: Cao cấp

Đồng chí: ĐINH CÔNG THỰC

 

Sinh ngày: 03/12/1968

 

Dân tộc:    Mường

 

Tôn giáo:  Không

 

Quê quán: X. Thạch Khoán, H. Thanh Sơn

 

Chức vụ: Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ 

 

Ngày vào Đảng:   05/07/1994

 

Ngày chính thức: 05/07/1995

 

Trình độ CM: Đại học KTQD

 

Trình độ LLCT: Cử nhân

Đồng chí: PHẠM XUÂN KHAI

 

Sinh ngày: 10/4/1962

 

Dân tộc:    Kinh

 

Tôn giáo:  Không

 

Quê quán: X. An Đạo, H. Phù Ninh

 

Chức vụ: Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

 

Ngày vào Đảng:   30/06/1990

 

Ngày chính thức:  30/06/1991

 

Trình độ CM: CN Luật, Thạc sỹ QTKD

 

Trình độ LLCT: Cao cấp

Đồng chí: NGUYỄN HUY HOÀNG

 

Sinh ngày: 17/7/1960

 

Dân tộc:    Kinh

 

Tôn giáo:  Không

 

Quê quán: TT.Hưng Hoá, H. Tam Nông

 

Chức vụ: Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Việt Trì 

 

Ngày vào Đảng:   01/02/1985

 

Ngày chính thức: 01/08/1986

 

Trình độ CM: CNKT, CN Luật, Thạc sỹ KT

 

Trình độ LLCT: Cử nhân

Đồng chí:  ĐỖ VĂN HOÀNH

 

Sinh ngày: 01/6/1963

 

Dân tộc:    Kinh

 

Tôn giáo:  Không

 

Quê quán: X. Tiên Lữ, Lập Thạch, Vĩnh Phúc

 

Chức vụ: Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh

 

Ngày vào Đảng:    25/7/1986

 

Ngày chính thức:  25/7/1987

 

Trình độ CM: ĐHCSND, Thạc sỹ ĐTTP về TNXH

 

Trình độ LLCT: Cao cấp

 

 

Đồng chí: DƯƠNG HOÀNG HƯƠNG

 

Sinh ngày:   05/11/1970

 

Dân tộc:      Kinh

 

Tôn giáo:    Không

 

Quê quán: X. Cao Xá, H. Lâm Thao

 

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

 

Ngày vào Đảng:    28/06/1997

 

Ngày chính thức:  28/06/1998

 

Trình độ CM: CNKT, CNL, Thạc sỹ KTPT 

 

Trình độ LLCT: Cao cấp

 

 

Đồng chí: NGUYỄN THANH HẢI

 

Sinh ngày: 01/9/1965

 

Dân tộc:    Kinh

 

Tôn giáo:  Không

 

Quê quán:  X.Chu Hoá, TP.Việt Trì

 

Chức vụ: Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh

 

Ngày vào Đảng:    24/8/1992 

 

Ngày chính thức:  24/8/1993

 

Trình độ CM: ĐHNN,Th. sỹ HC, Tiến sỹ KT

 

Trình độ LLCT: Cao cấp

Nguyen Van Thu

Đồng chí: NGUYỄN TƯỜNG THỨ

 

Sinh ngày:  02/02/1964

 

Dân tộc: Kinh

 

Tôn giáo: Không

 

Quê quán: X. Đoan Hạ, H. Thanh Thuỷ

 

Chức vụ: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy

 

Ngày vào Đảng:   19/07/1987 

 

Ngày chính thức: 19/07/1988

 

Trình độ CM: CNHC, Thạc sỹ  QLHCC

 

Trình độ LLCT: Cử nhân

Ha Thi Huong

Đồng chí: HÀ THỊ HƯƠNG

 

Sinh ngày: 29/5/1965

 

Dân tộc:    Mường

 

Tôn giáo:  Không

 

Quê quán: X. Văn Miếu, H. Thanh Sơn

 

Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

 

Ngày vào Đảng:   06/9/1996

 

Ngày chính thức: 06/9/1997

 

Trình độ CM: Đại học Nông nghiệp

 

Trình độ LLCT: Cao cấp

Tran Thi Tang

Đồng chí: TRẦN THỊ TĂNG

 

Sinh ngày: 14/9/1963

 

Dân tộc:    Kinh

 

Tôn giáo:  Không

 

Quê quán: X. Chí Tiên, H. Thanh Ba

 

Chức vụ: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh  

 

Ngày vào Đảng:   29/09/1989

 

Ngày chính thức: 29/09/1990

 

Trình độ CM: Cử nhân Luật

 

Trình độ LLCT: Cử nhân

img108

Đồng chí: NGUYỄN VĂN HẬU

 

Sinh ngày: 13/7/1960

 

Dân tộc:    Kinh

 

Tôn giáo:  Không

 

Quê quán: P. Phong Châu, TX. Phú Thọ

 

Chức vụ: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Ngày vào Đảng:    30/9/1985

 

Ngày chính thức:  30/9/1986

 

Trình độ CM: ĐHTH, ĐH KTQD

 

Trình độ LLCT: Cử nhân

Nguyen Thuy Trong

Đồng chí: NGUYỄN THUỶ TRỌNG

 

Sinh ngày: 19/7/1968

 

Dân tộc: Kinh

 

Tôn giáo: Không

 

Quê quán: X. Sơn Dương, H. Lâm Thao

 

Chức vụ: Giám đốc Sở khoa học và Công nghệ

 

Ngày vào Đảng:    16/06/1997

 

Ngày chính thức:  16/06/1998

 

Trình độ CM: Thạc sỹ Nông nghiệp

 

Trình độ LLCT: Cao cấp

Tran Manh Cuong

Đồng chí: TRẦN MẠNH CƯỜNG

 

Sinh ngày: 19/5/1958

 

Dân tộc:    Kinh

 

Tôn giáo:  Không

 

Quê quán: X. Trung Đồng, H. Tiền Hải, T. Thái Bình

 

Chức vụ: Giám đốc Sở Tài chính

 

Ngày vào Đảng:   14/9/1980

 

Ngày chính thức: 14/3/1982

 

Trình độ CM:  ĐH TCKT, Thạc sỹ KT

 

Trình độ LLCT: Cử nhân

NGUYỄN NGỌC ÂN

Đồng chí: NGUYỄN NGỌC ÂN

 

Sinh ngày:  19/3/1958

 

Dân tộc:     Kinh

 

Tôn giáo:   Không

 

Quê quán: Phổ Thạch, Đức Phổ, Quảng Ngãi

 

Chức vụ: Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Ngày vào Đảng:    23/10/1979

 

Ngày chính thức:  23/04/1981

 

Trình độ CM: CNKT, Thạc sỹ QTKD

 

Trình độ LLCT: Cử nhân

Ho Duc Hai

Đồng chí: HỒ ĐỨC HẢI

 

Sinh ngày:  20/3/1959

 

Dân tộc:    Mường

 

Tôn giáo:  Không

 

Quê quán:  X. Mỹ Lung, H. Yên Lập

 

Chức vụ: Giám đốc Sở Y tế

 

Ngày vào Đảng:    22/02/1994

 

Ngày chính thức:  22/02/1995

 

Trình độ CM:  Bác sỹ chuyên khoa I

 

Trình độ LLCT: Cử nhân

Pham Thi Huong

Đồng chí: PHẠM THỊ HƯỜNG

 

Sinh ngày: 01/9/1963

 

Dân tộc:     Kinh

 

Tôn giáo:   Không

 

Quê quán: Minh Hoà, Hưng Hà, Thái Bình.

 

Chức vụ: Giám đốc Sở Nội vụ

 

Ngày vào Đảng:    13/08/1988

 

Ngày chính thức:  13/08/1989

 

Trình độ CM: Cử nhân KH sư phạm

 

Trình độ LLCT: Cử nhân

Đồng chí: TRƯƠNG THỊ BÍCH THUỶ

 

Sinh ngày: 16/6/1963

 

Dân tộc:    Kinh

 

Tôn giáo:  Không

 

Quê quán: P.Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

 

Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh

 

Ngày vào Đảng:   11/11/1994

 

Ngày chính thức: 11/11/1995

 

Trình độ CM: Cử nhân Luật

 

Trình độ LLCT: Cử nhân

Nguyen Van Quan

Đồng chí: NGUYỄN VĂN QUÂN

 

Sinh ngày: 10/3/1961

 

Dân tộc:    Kinh

 

Tôn giáo:  Không

 

Quê quán: X. Bình Dương, H. Vĩnh Tường, T. Vĩnh Phúc

 

Chức vụ: Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

 

Ngày vào Đảng:    20/7/1985

 

Ngày chính thức:  20/7/1986

 

Trình độ CM: Đại học GTVT

 

Trình độ LLCT: Cao cấp

Ngo To Dung

 

 

Đồng chí: NGÔ TỐ DỤNG

 

Sinh ngày: 26/5/1959

 

Dân tộc:    Kinh

 

Tôn giáo:  Không

 

Quê quán: X. Đan Thượng, H. Hạ Hoà

 

Chức vụ: Chánh án Toà án Nhân dân tỉnh

 

Ngày vào Đảng:   23/05/1980

 

Ngày chính thức: 23/11/1981

 

Trình độ CM: Cử nhân Luật

 

Trình độ LLCT: Cử nhân

Nguyen Van Thư

Đồng chí: NGUYỄN VĂN THƯ

 

Sinh ngày: 25/8/1958

 

Dân tộc:    Kinh

 

Tôn giáo:  Không

 

Quê quán: P. Dữu Lâu, TP. Việt Trì

 

Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ Khối các Cơ quan tỉnh

 

Ngày vào Đảng:   24/02/1987

 

Ngày chính thức: 24/02/1988

 

Trình độ CM: CNKHSP, Thạc sỹ QLGD

 

Trình độ LLCT: Cử nhân

Hoang Quang Trung

Đồng chí: HOÀNG QUANG TRUNG

 

Sinh ngày: 29/7/1964

 

Dân tộc:    Kinh

 

Tôn giáo:  Không

 

Quê quán: X. Cát Trù, H. Cẩm Khê

 

Chức vụ:  Chánh Thanh tra tỉnh

 

Ngày vào Đảng:   19/11/1990

 

Ngày chính thức: 19/11/1991

 

Trình độ CM: CNKT, CNL, Thạc sỹ KT

 

Trình độ LLCT: Cử nhân

03 DAO VAN PHUNG

Đồng chí: ĐÀO VĂN PHÙNG

 

Sinh ngày: 08/3/1959

 

Dân tộc: Kinh.

 

Tôn giáo: Không.

 

Quê quán: X. Hạ Giáp, H. Phù Ninh.

 

Chức vụ: Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Phù Ninh

 

Ngày vào Đảng:   14/07/1986.

 

Ngày chính thức: 14/07/1987.

 

Trình độ CM: ĐHNN, Thạc sỹ KTNN

 

Trình độ LLCT: Cử nhân.

Le Hong Van

Đồng chí: LÊ HỒNG VÂN

 

Sinh ngày: 20/8/1959    

 

Dân tộc:    Kinh

 

Tôn giáo:  Không

 

Quê quán: X. Phú Mỹ, H. Phù Ninh

 

Chức vụ: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì

 

Ngày vào Đảng:   09/12/1982

 

Ngày chính thức: 09/06/1984

 

Trình độ CM: CNKT, Thạc sỹ QTKD

 

Trình độ LLCT: Cao cấp

Phạm Quang Hòa

Đồng chí: PHẠM QUANG HOÀ

 

Sinh ngày:  24/5/1959

 

Dân tộc: Kinh

 

Tôn giáo: Không

 

Quê quán: TT. Thanh Thuỷ, H. Thanh Thuỷ

 

Chức vụ: Bí thư Huyện uỷ Thanh Thuỷ

 

Ngày vào Đảng:    03/6/1983

 

Ngày chính thức:  03/12/1984

 

Trình độ CM: Đại học KTQD

 

Trình độ LLCT: Cử nhân

 

 

Nguyen Hai

Đồng chí: NGUYỄN HẢI

 

Sinh ngày:  03/10/1973

 

Dân tộc:    Kinh

 

Tôn giáo:  Không

 

Quê quán:  X. Xuân Huy, H. Lâm Thao

 

Chức vụ: Bí thư Huyện uỷ Hạ Hoà

 

Ngày vào Đảng:    07/12/1998

 

Ngày chính thức:  07/12/1999

 

Trình độ CM: CNQLGD, Thạc sỹ QLGD

 

Trình độ LLCT: Cao cấp

Ngo Duc Thinh

Đồng chí: NGÔ ĐỨC THỊNH

 

Sinh ngày: 14/01/1975

 

Dân tộc:    Kinh

 

Tôn giáo:  Không

 

Quê quán: TT.Lâm Thao, H. Lâm Thao

 

Chức vụ: Bí thư Huyện uỷ Tân Sơn

 

Ngày vào Đảng:   10/03/2000

 

Ngày chính thức: 10/03/2001

 

Trình độ CM: ĐHTC-KT, Thạc sỹ QTKD

 

Trình độ LLCT: Cao cấp

Trung Kien

Đồng chí: NGUYỄN TRUNG KIÊN

 

Sinh ngày:  12/10/1975

 

Dân tộc:     Kinh

 

Tôn giáo:   Không

 

Quê quán: TT. Hưng Hoá, H. Tam Nông

 

Chức vụ: Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ

 

Ngày vào Đảng:     03/9/1996

 

Ngày chính thức:   03/9/1997

 

Trình độ CM:  KSNN, Thạc sỹ QLKT

 

Trình độ LLCT: Cao cấp

Pham Thi Kim Loan

Đồng chí: PHẠM THỊ KIM LOAN

 

Sinh ngày:  25/12/1969

 

Dân tộc:     Kinh

 

Tôn giáo:   Không

 

Quê quán: X. Lang Sơn, H. Hạ Hoà

 

Chức vụ: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ 

 

Ngày vào Đảng:   08/7/1996 

 

Ngày chính thức: 08/7/1997 

 

Trình độ CM:CN Ngữ Văn, Thạc sỹ QLGD

 

Trình độ LLCT: Cao cấp

Nguyen Thi To Uyen

Đồng chí: NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN

 

Sinh ngày:  20/7/1971

 

Dân tộc:     Kinh

 

Tôn giáo:   Không

 

Quê quán: X. Yển Khê, H. Thanh Ba

 

Chức vụ: Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ 

 

Ngày vào Đảng:     07/9/1996

 

Ngày chính thức:   07/9/1997

 

Trình độ CM:   CNKT,Thạc sỹ QTKD

 

Trình độ LLCT: Cao cấp

Xep TUong

Đồng chí: NGUYỄN XUÂN TƯỜNG

 

Sinh ngày:  18/7/1963

 

Dân tộc:     Kinh

 

Tôn giáo:   Không

 

Quê quán: P. Tân Dân, TP. Việt Trì

 

Chức vụ: Bí thư Huyện ủy Lâm Thao

 

Ngày vào Đảng:     12/5/1987

 

Ngày chính thức:   12/5/1988

 

Trình độ CM: CNKT, Thạc sỹ QLKT

 

Trình độ LLCT: Cao cấp

Bui Duc Nhan

Đồng chí: BÙI ĐỨC NHẪN

 

Sinh ngày:  16/10/1960

 

Dân tộc:    Mường

 

Tôn giáo:   Không

 

Quê quán: X. Xuân Viên, H. Yên Lập

 

Chức vụ: Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

 

Ngày vào Đảng:     07/10/1985

 

Ngày chính thức:   18/12/1986

 

Trình độ CM: CNKH,Thạc sỹ KHXH-NV

 

Trình độ LLCT: Cao cấp

Đồng chí: CAO ĐÌNH THƯỞNG

 

Sinh ngày:  09/01/1962

 

Dân tộc:     Kinh

 

Tôn giáo:   Không

 

Quê quán: X. Mạn Lạn, H. Thanh Ba

 

Chức vụ: Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

 

Ngày vào Đảng:     16/3/1987

 

Ngày chính thức:   16/3/1988

 

Trình độ CM: CNKH sư phạm

 

Trình độ LLCT: Cử nhân

Do DInh Chu

Đồng chí: ĐỖ ĐÌNH CHỮ

 

Sinh ngày:  18/3/1968

 

Dân tộc:     Kinh

 

Tôn giáo:   Không

 

Quê quán: X. Hương Nộn, H. Tam nông

 

Chức vụ: Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh

 

Ngày vào Đảng:      24/02/1993

 

Ngày chính thức:    24/02/1994

 

Trình độ CM:   CNKT, Thạc sỹ Luật

 

Trình độ LLCT: Cao cấp

Nguyen Manh Hung

Đồng chí: NGUYỄN MẠNH HÙNG

 

Sinh ngày:  04/8/1962

 

Dân tộc:     Kinh

 

Tôn giáo:   Không

 

Quê quán: P.Trường Thịnh, TX. Phú Thọ

 

Chức vụ: Giám đốc Sở Công thương

 

Ngày vào Đảng:     04/7/1995

 

Ngày chính thức:   04/7/1996

 

Trình độ CM:   KSXD, KSNN, CNTC

 

Trình độ LLCT: Cử nhân

Nguyen Minh Tuong

Đồng chí: NGUYỄN MINH TƯỜNG

 

Sinh ngày:  20/12/1972

 

Dân tộc:     Kinh

 

Tôn giáo:   Không

 

Quê quán: TT. Hưng Hoá, H. Tam Nông

 

Chức vụ: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Ngày vào Đảng:     16/02/2001

 

Ngày chính thức:   16/02/2002

 

Trình độ CM:CNKHSP,Thạc sỹ QLGD

 

Trình độ LLCT: Cao cấp

Pham Thanh Tung

Đồng chí: PHẠM THANH TÙNG

 

Sinh ngày:  22/6/1977

 

Dân tộc:     Kinh

 

Tôn giáo:   Không

 

Quê quán: X. Vĩnh Lại, H. Lâm Thao

 

Chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn

 

Ngày vào Đảng:     28/8/2002

 

Ngày chính thức:   28/8/2003

 

Trình độ CM: Kỹ sư KT Nông nghiệp

 

Trình độ LLCT: Cử nhân

Nguyen Thi Hong Lam

Đồng chí: NGUYỄN THỊ HỒNG LÂM

 

Sinh ngày:  30/8/1973

 

Dân tộc:     Kinh

 

Tôn giáo:   Không

 

Quê quán: X. Hương Nộn, H. Tam Nông

 

Chức vụ: Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh

 

Ngày vào Đảng:     31/01/2000

 

Ngày chính thức:   31/01/2001

 

Trình độ CM: CNKHSP, Thạc sỹ KTCT

 

Trình độ LLCT: Cao cấp

Le Kim Khanh

Đồng chí: LÊ KIM KHÁNH

 

Sinh ngày:  02/5/1962

 

Dân tộc: Kinh

 

Tôn giáo: Không

 

Quê quán: X. Thanh Minh, TX. Phú Thọ

 

Chức vụ: Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã Phú Thọ

 

Ngày vào Đảng:    01/9/1987

 

Ngày chính thức:  01/9/1988

 

Trình độ CM: CNKH sư phạm Văn

 

Trình độ LLCT: Cử nhân

Phan Trong Tan

Đồng chí: PHAN TRỌNG TẤN

 

Sinh ngày: 17/4/1970

 

Dân tộc: Kinh

 

Tôn giáo: Không

 

Quê quán: X. Yên Tập, H. Cẩm Khê

 

Chức vụ: Bí thư Huyện uỷ Thanh Sơn

 

Ngày vào Đảng:    02/9/1997

 

Ngày chính thức:  02/9/1998

 

Trình độ CM: CNKT, Thạc sỹ QLKT

 

Trình độ LLCT: Cao cấp

Ha Duc Quang

Đồng chí: HÀ ĐỨC QUẢNG

 

Sinh ngày: 16/01/1969  

 

Dân tộc:    Mường

 

Tôn giáo:  Không

 

Quê quán: X. Lương Sơn, H. Yên Lập

 

Chức vụ: Bí thư Huyện uỷ Yên Lập

 

Ngày vào Đảng:    01/6/1994

 

Ngày chính thức:  01/6/1995

 

Trình độ CM: KSKTNN, Thạc sỹ QL Công

 

Trình độ LLCT: Cao cấp

Bui Dinh Thi

Đồng chí: BÙI ĐÌNH THI

 

Sinh ngày:  27/10/1976

 

Dân tộc:    Kinh

 

Tôn giáo:  Không

 

Quê quán:   H. Vũ Thư, T. Thái Bình

 

Chức vụ: Bí thư Huyện uỷ Tam Nông

 

Ngày vào Đảng:     31/3/2003

 

Ngày chính thức:   31/3/2004

 

Trình độ CM:  Cử nhân Báo chí

 

Trình độ LLCT: Cao cấp

Ho Dai Dung

Đồng chí: HỒ ĐẠI DŨNG

 

Sinh ngày: 30/8/1972

 

Dân tộc: Kinh

 

Tôn giáo: Không

 

Quê quán: X. Nam Giang, H. Nam Đàn, T. Nghệ An

 

Chức vụ: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Ngày vào Đảng:    19/5/1997

 

Ngày chính thức:  19/5/1998

 

Trình độ CM: CNHC, KSXD, Thạc sỹ KT

 

Trình độ LLCT: Cử nhân

Cao Duc Han

Đồng chí: CAO ĐỨC HẤN

 

Sinh ngày:  04/11/1962

 

Dân tộc:     Kinh

 

Tôn giáo:   Không

 

Quê quán: X. Nghinh Xuyên, H. Đoan Hùng

 

Chức vụ: Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Đoan Hùng

 

Ngày vào Đảng:      28/7/1984

 

Ngày chính thức:   28/01/1986

 

Trình độ CM:   Cử nhân Luật

 

Trình độ LLCT: Cao cấp

Vi Manh Hung

Đồng chí: VI MẠNH HÙNG

 

Sinh ngày:  17/01/1969

 

Dân tộc:     Kinh

 

Tôn giáo:   Không

 

Quê quán: X. Đông Thành, H. Thanh Ba

 

Chức vụ: Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Thanh Ba

 

Ngày vào Đảng:     09/9/1995

 

Ngày chính thức:   09/9/1996

 

Trình độ CM:   Kỹ sư thuỷ lợi

 

Trình độ LLCT: Cao cấp


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm
     

 

Tin mới hơn

 

Các tin khác