Tin hoạt động
 
Thực hiện tốt quy trình hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp góp phần nâng cao chất lượng đại biểu

PhuthoPortal - Ngày 22/5 tới, toàn bộ cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là dịp để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình, thông qua việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp. Để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021, công tác hiệp thương được xem là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm giới thiệu những người tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có năng lực, điều kiện thực hiện nhiệm vụ tham gia ứng cử. Để làm rõ hơn các nội dung xung quanh vấn đề này, phóng viên Cổng Giao tiếp điện tử tỉnh (GTĐT) đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Trần Phù Tiêu – Uỷ viên ĐCT Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh.


 

Công tác hiệp thương được xem là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm giới thiệu những người tiêu biểu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 có ý nghĩa quan trọng như thế nào trong bối cảnh nước ta hiện nay?

 

Đồng chí Trần Phù Tiêu: Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND là hình thức dân chủ trực tiếp, là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước nói chung và cơ quan đại diện – cơ quan quyền lực nhà nước từ Trung ương đến địa phương ở nước ta nói riêng.

 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 được tổ chức cùng một ngày trên phạm vi cả nước (ngày 22/5/2016). Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, được diễn ra trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vừa kết thúc thắng lợi; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức phấn đầu triển khai thực hiện các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra. Công cuộc đổi mới toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đã và đang thu được những thành tựu quan trọng, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực sẽ còn nhiều diễn biến rất phức tạp, tác động trực tiếp đến nước ta, tạo ra cả thời cơ và thách thức. Hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế, cách mạng khoa học - công nghệ, kinh tế tri thức tiếp tục được đẩy mạnh. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta cần đoàn kết một lòng, quyết tâm phát huy tốt nhất thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, mở ra thời kỳ phát triển mới, vẻ vang, tốt đẹp của đất nước.

 

Chính vì vậy, việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong năm 2016, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

 

Phóng viên: Để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, công tác chuẩn bị để giới thiệu những người tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có năng lực, điều kiện thực hiện nhiệm vụ tham gia ứng cử có vai trò hết sức quan trọng. Do đó, chất lượng các hội nghị hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử do MTTQ các cấp đứng ra tổ chức đóng vai trò then chốt đối với công tác bầu cử. Xin đồng chí cho biết công tác này đã và đang được tổ chức triển khai như thế nào?

 

Đồng chí Trần Phù Tiêu: Hội nghị hiệp thương là hội nghị giữa Ủy ban MTTQ với các tổ chức thành viên và Uỷ ban MTTQ cấp dưới (đối với bầu cử đại biểu Quốc hội), là hội nghị giữa Uỷ ban MTTQ với các tổ chức thành viên (đối với bầu cử đại biểu HĐND) để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cũng như lập danh sách sơ bộ và lựa chọn, lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.

 

Tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND là một giai đoạn hết sức quan trọng trong quá trình tổ chức bầu cử. Để bảo đảm dân chủ và lựa chọn được những người tiêu biểu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, công tác hiệp thương được tiến hành thông qua các bước: Bước 1: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; bước 2: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; bước 3: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; bước 4: Tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; bước 5: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách chính thức người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.

 

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đã được Ủy ban MTTQ tổ chức xong ở cả ba cấp: cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Kết quả bảo đảm dân chủ, đúng quy trình, đúng luật. Đối với đại biểu Quốc hội ở địa phương, tổng số đại biểu được bầu là 7 đại biểu, số người được giới thiệu ứng cử là 15 người, dự kiến tự ứng cử là 1 người; cơ cấu kết hợp đạt quy định của Trung ương. Trong đó, số đại biểu là nữ đạt 40%; người ngoài đảng đạt 13,33%; đại biểu dưới 35 tuổi đạt 13,33%; đại biểu là người dân tộc thiểu số đạt 20%. Đối với đại biểu HĐND cấp tỉnh: số người được giới thiệu (cả tự ứng cử) cấp tỉnh là 181 người; cấp huyện là 990 người, cấp xã là 14.550 người. Cơ cấu kết hợp ở cả ba cấp đều đạt tỷ lệ hướng dẫn.

 

Hiện nay, Ủy ban MTTQ các cấp đã tiến hành xong việc giới thiệu người ứng cử ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị với mục tiêu bảo đảm chất lượng đại biểu được giới thiệu nhưng không xem nhẹ cơ cấu để có một lực lượng đại biểu đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện tham gia Quốc hội và HĐND các cấp, đại diện cho cơ quan quyền lực Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Việc giới thiệu người ứng cử và hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được tiến hành trong thời gian từ ngày 24/2-10/3/2016. Đối với ứng cử viên đại biểu Quốc hội và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, đến 17h ngày 13/3/2016 Uỷ ban bầu cử tỉnh đã bàn giao  đầy đủ hồ sơ các ứng cử viên cho Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị có ứng cử viên đã chuyển đầy đủ biên bản họp về Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh.

 

Hội nghị hiệp thương lần hai đối với cấp tỉnh sẽ được tiến hành vào ngày 18/3/2016. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba sẽ tiến hành từ 13-17/4/2016.

 

Phóng viên: Thưa đồng chí, làm thế nào để công tác hiệp thương bảo đảm tính dân chủ, nâng cao chất lượng đại biểu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp?

 

Đồng chí Trần Phù Tiêu: Việc hiệp thương là nhằm để giới thiệu có đủ cơ cấu đại diện các tầng lớp nhân dân, tôn giáo, dân tộc, tức là đại diện khối đại đoàn kết toàn dân vì Nhà nước ta là nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

 

Theo quy định, số ứng cử viên tham gia ứng cử ở các đơn vị bầu cử phải đảm bảo có số dư theo luật định. Ví dụ: đối với việc bầu cử HĐND các cấp, một đơn vị bầu cử có 3 đại biểu được bầu thì số ứng cử viên được giới thiệu tối thiểu phải là 5; đơn vị có 4 hoặc 5 đại biểu được bầu thì số ứng viên tối thiểu phải là 7 hoặc 8. Với số lượng ứng cử viên được giới thiệu nhiều hơn so với trước đây sẽ là cơ sở đảm bảo cho MTTQ và Ủy ban bầu cử các cấp sẽ có nhiều điều kiện hơn để lựa chọn ra các ứng cử viên tiêu biểu nhất giới thiệu đưa vào danh sách bầu cử.

 

Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND phải tổ chức hội nghị ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan để thảo luận giới thiệu người ra ứng cử. Người được giới thiệu  do hội nghị quyết định, tất nhiên phải đảm bảo là người ưu tú, đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định. Đối với đại biểu HĐND các cấp, cáccơ quan, đơn vị có người được giới thiệu ra ứng cử phải tổ chức hội nghị để cử tri bày tỏ ý kiến, sự tín nhiệm đối với người được giới thiệu tham gia ứng cử. Việc quyết định người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh vào danh sách sơ bộ là do hội nghị hiệp thương lần thứ hai của Ủy ban MTTQ tỉnh quyết định. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Uỷ ban MTTQ các cấp sẽ tổ chức các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với các ứng cử viên.

 

Trên cơ sở đó, tại Hội nghị hiệp thương lần thứ ba mới chốt danh sách chính thức những người tham gia ứng cử.

 

Đồng thời, Uỷ ban MTTQ đặc biệt chú trọng hoạt động giám sát và vận động nhân dân giám sát quá trình tổ chức để công tác hiệp thương lựa chọn người ra ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đảm bảo tính dân chủ, công bằng, chặt chẽ, không hình thức, nhằm đảm bảo cơ cấu nhưng cũng gắn với việc nâng cao chất lượng đại biểu.

 

Phóng viên:Xin trân trọng cảm ơn đồng chí./.

 

Lệ Thủy (thực hiện)


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm