Links Manager

Chỉ số giá xây dựng tháng 1 năm 2016

Kèm theo văn bản số 184/SXD-KTXD ngày 14/3/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1 năm 2016.