Quy hoạch - Kế hoạch

QUY HOẠCH -  kế hoạch QUY HOẠCH - kế hoạch

13:24 20/02/2017

PhuthoPortal – Ngày 24/01/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 192/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh giao đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020.