QUY HOẠCH -  kế hoạch QUY HOẠCH - kế hoạch

14:47 23/10/2017

PhuthoPortal - Ngày9/10/207, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4523/KH-UBND thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật  và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi  giai đoạn 2017 - 2021”  trên địa bàn tỉnh.