Quy hoạch - Kế hoạch

QUY HOẠCH -  kế hoạch QUY HOẠCH - kế hoạch

16:32 09/01/2017

PhuthoPortal – Ngày 05/01/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND về việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.