DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ TỈNH PHÚ THỌ
Đơn vị :  
Họ và tên :     
TT Họ và Tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 UBND huyện Thanh Thủy


ĐT cơ quan:   0210 3877 103Thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

UBthanhthuy@phutho.gov.vn
2 Nguyễn Quang Sỹ
Chủ tịch
Thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

Synq.UBthanhthuy@phutho.gov.vn
3 Nguyễn Văn Hòa
Phó Chủ tịch


ĐT cơ quan:   0210 3877 478Thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

hoanv.UBthanhthuy@phutho.gov.vn
4 Nguyễn Quang Anh
Phó Chủ tịch


ĐT cơ quan:   0210 3509 126Thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

anhnq.UBthanhthuy@phutho.gov.vn
5 Nguyễn Đức Hiền
Chánh Văn phòng


ĐT cơ quan:   0210 3877 133Thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

hiennd.UBthanhthuy@phutho.gov.vn
6 Nguyễn Như Ngọc
Chánh Thanh tra
ngocnn.UBthanhthuy@phutho.gov.vn
7 Thiều Quang Hồng
Trưởng phòng
hongtq.UBthanhthuy@phutho.gov.vn
8 Phạm Minh Xuyến
Trưởng phòng
xuyenpm.UBthanhthuy@phutho.gov.vn
9 Phạm Hồng Chí
Trưởng phòng
chiph.UBthanhthuy@phutho.gov.vn
10 Nguyễn Bá Bào
Trưởng phòng
baonb.UBthanhthuy@phutho.gov.vn
11 Bùi Chí Thanh
Trưởng phòng
thanhbc.UBthanhthuy@phutho.gov.vn
12 Nguyễn Văn Soạn
Trưởng phòng
soannv.UBthanhthuy@phutho.gov.vn
13 Nguyễn Mạnh Hùng
Trưởng phòng
hungnm.UBthanhthuy@phutho.gov.vn
14 Nguyễn Văn Cường
Trưởng phòng
cuongnv.UBthanhthuy@phutho.gov.vn