DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ TỈNH PHÚ THỌ
Đơn vị :  
Họ và tên :     
TT Họ và Tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 UBND huyện Đoan Hùng
UBdoanhung@phutho.gov.vn
2 Nguyễn Đình Thu
Chủ tịch


ĐT cơ quan:   0210 3880 252Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

thund.UBdoanhung@phutho.gov.vn
3 Nguyễn Thanh Bình
Phó Chủ tịch


ĐT cơ quan:   0210 3880 232Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

binhnt.UBdoanhung@phutho.gov.vn
4 Nguyễn Đức Việt
Phó Chủ tịch


ĐT cơ quan:   0210 3880 245Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

vietnd.UBdoanhung@phutho.gov.vn
5 Phạm Ngọc Thắng
Chánh Văn phòng


ĐT cơ quan:   0210 3880 236Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

thangpn.UBdoanhung@phutho.gov.vn
6 Trần Tuấn Anh
Phó Chánh Thanh tra
anhtt.UBdoanhung@phutho.gov.vn
7 Phùng Văn Long
Trưởng phòng
longpv.UBdoanhung@phutho.gov.vn
8 Phạm Văn Gia
Trưởng phòng
giapv.UBdoanhung@phutho.gov.vn
9 Trần Xuân Quý
Trưởng phòng
quytx.UBdoanhung@phutho.gov.vn
10 Nguyễn Trí Dũng
Trưởng phòng
dungnt.UBdoanhung@phutho.gov.vn
11 Trần Khắc Toàn
Trưởng phòng
toantk.UBdoanhung@phutho.gov.vn
12 Nguyễn Văn Hải
Trưởng phòng
hainv.UBdoanhung@phutho.gov.vn
13 Nguyễn Hoàng Minh
Phó Trưởng phòng
minhnh.UBdoanhung@phutho.gov.vn
14 Nguyễn Việt Tùng
Phó Trưởng phòng
tungnv.UBdoanhung@phutho.gov.vn
15 Đặng Thế Vụ
Phó Trưởng phòng
vudt.UBdoanhung@phutho.gov.vn