DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ TỈNH PHÚ THỌ
Đơn vị :  
Họ và tên :     
TT Họ và Tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 UBND huyện Thanh Sơn


ĐT cơ quan:   0210 3873 219Thị trấn Phố Vàng - Huyện Thanh Sơn - Tỉnh Phú Thọ

ubthanhson@phutho.gov.vn
2 Hoàng Quốc Thắng
Thanghq.ubthanhson@phutho.gov.vn
3 Vũ T.Thanh Thủy
Thuyvtt.ubthanhson@phutho.gov.vn
4 Hà Minh Tuấn
Tuanhm.ubthanhson@phutho.gov.vn
5 Đinh Đặng Sinh
Sinhdd.ubthanhson@phutho.gov.vn
6 Thái Thị Thu
Thutt.ubthanhson@phutho.gov.vn
7 Nguyễn T.Hương Thảo
Thaonth.ubthanhson@phutho.gov.vn
8 Đinh Xuân Trình
Trinhdx.ubthanhson@phutho.gov.vn
9 Nguyễn Thị trọng
Trongnt.ubthanhson@phutho.gov.vn
10 Nguyễn Khánh Tùng
Tungnk.ubthanhson@phutho.gov.vn
11 Nguyễn Hữu Tám
Tamnh.ubthanhson@phutho.gov.vn
12 Nguyễn Thị Trang
Trangnt.ubthanhson@phutho.gov.vn
13 Nguyễn Văn Vượng
Vuongnv.ubthanhson@phutho.gov.vn
14 Nguyễn Minh San
Sannm.ubthanhson@phutho.gov.vn
15 Phùng Văn Xuân
Xuanpv.ubthanhson@phutho.gov.vn
16 Đinh Xuân Tám
Tamdx.ubthanhson@phutho.gov.vn
17 Đỗ Hoài Thu
Thudh.ubthanhson@phutho.gov.vn
18 Trần Văn trà
Tratv.ubthanhson@phutho.gov.vn
19 Nguyễn Thị Túy
Tuynt.ubthanhson@phutho.gov.vn
20 Nguyễn Văn Mạnh
Phó Chủ tịch


ĐT cơ quan:   0210 3873 524manhnv.ubthanhson@phutho.gov.vn
21 Ngô Ngọc Vân
Phó Chủ tịch


ĐT cơ quan:   0210 3600 777vannn.ubthanhson@phutho.gov.vn
22 Nguyễn Ngọc Sơn
Phó Chủ tịch


ĐT cơ quan:   0210 3611 259sonnn.ubthanhson@phutho.gov.vn
23 Vũ Đình Thi


ĐT cơ quan:   0210 3873 524thivd.ubthanhson@phutho.gov.vn