Danh bạ điện tử

Đơn Vị

Họ Tên

Họ và tên Phòng ban Chức vụ Email
Phan Văn Thảo
UBND Huyện Tam Nông
Trưởng phòng
thaopv.ubtamnong@phutho.gov.vn
Bùi Thị Thuỷ
UBND Huyện Tam Nông
Trưởng phòng
thuybt.ubtamnong@phutho.gov.vn
Đặng Kim Thanh
UBND Huyện Tam Nông
Chánh Thanh tra
thanhdk.ubtamnong@phutho.gov.vn
Hán Minh Hải
UBND Huyện Tam Nông
Trưởng phòng
hanhm.ubtamnong@phutho.gov.vn
Phạm Hữu Tăng
UBND Huyện Tam Nông
Trưởng phòng
tangph.ubtamnong@phutho.gov.vn
Phạm Thị Minh
UBND Huyện Tam Nông
Trưởng phòng
minhpt.ubtamnong@phutho.gov.vn
Đỗ Văn Chiếu
UBND Huyện Tam Nông
Trưởng phòng
chieudv.ubtamnong@phutho.gov.vn
Hà Hữu Thoan
UBND Huyện Tam Nông
Chủ tịch Hội CTĐ
thoanhh.ubtamnong@phutho.gov.vn
Nguyễn Hồng Thái
UBND Huyện Tam Nông
GĐ TTVHTT&DL
thainh.ubtamnong@phutho.gov.vn
Phan Hải Phong
UBND Huyện Tam Nông
GĐ VP ĐKQSDĐ
phongph.ubtamnong@phutho.gov.vn
0-10 | 856 |    Trang    1 Sau ››