Danh bạ điện tử

Đơn Vị

Họ Tên

Họ và tên Phòng ban Chức vụ Email
Khổng Thanh Thủy
ĐBQH và HĐND tỉnh
Chuyên viên
thuykt.hdnd@phutho.gov.vn
Bùi Đình Thi
UBND Huyện Tam Nông
Chủ tịch UBND tỉnh
thibd.ubtamnong@phutho.gov.vn
Hán Bình Hồng
UBND Huyện Tam Nông
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
honghb.ubtamnong@phutho.gov.vn
Phan Đức Tài
UBND Huyện Tam Nông
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
taipd.ubtamnong@phutho.gov.vn
Hán Thị Phương Đông
UBND Huyện Tam Nông
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
donghtp.ubtamnong@phutho.gov.vn
Nguyễn Ngọc Minh
UBND Huyện Tam Nông
Chánh Văn phòng
minhnn.ubtamnong@phutho.gov.vn
Nguyễn Thị Thuý Hiên
UBND Huyện Tam Nông
Trưởng phòng
hienntt.ubtamnong@phutho.gov.vn
Trần Quốc Thuỵ
UBND Huyện Tam Nông
Trưởng phòng
thuytq.ubtamnong@phutho.gov.vn
Trần Công Hiệu
UBND Huyện Tam Nông
Trưởng phòng
hieutc.ubtamnong@phutho.gov.vn
Kiều Quốc Phong
UBND Huyện Tam Nông
Trưởng phòng
phongkq.ubtamnong@phutho.gov.vn
0-10 | 832 |    Trang    1 Sau ››