DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ TỈNH PHÚ THỌ
Đơn vị :  
Họ và tên :     
TT Họ và Tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Bảo hiểm Xã hội tỉnh


ĐT cơ quan:   0210.3848.978Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

bhxh@phutho.gov.vn
2 Nguyễn Đức Phong
Phó Giám đốc


ĐT cơ quan:   0210. 3817595Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

phongnd.bhxh@phutho.gov.vn
3 Cao Tiến Khiết
Phó Giám đốc


ĐT cơ quan:   0210. 3844277Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

khietct.bhxh@phutho.gov.vn
4 Trần Thị Thiện
Phó Giám đốc


ĐT cơ quan:   0210.3849607Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

thientt.bhxh@phutho.gov.vn
5 Quyền Minh Tú
Giám đốc


ĐT cơ quan:   0210.3849606Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

tuqm.bhxh@phutho.gov.vn
6 Nguyễn Hữu Sơn
Trưởng phòng


ĐT cơ quan:   0210.3853409Đường Nguyễn Tất Thành, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

sonnh.bhxh@phutho.gov.vn
7 Đỗ Xuân Tiến
Trưởng phòng


ĐT cơ quan:   0210.3840723Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

tiendx.bhxh@phutho.gov.vn
8 Nguyễn Hữu Hùng
Trưởng phòng


ĐT cơ quan:   0210. 3858221Đường Nguyễn Tất Thành, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

hungnh.bhxh@phutho.gov.vn
9 Hà Hữu Mộc
Trưởng phòng


ĐT cơ quan:   0210. 3844392Đường Nguyễn Tất Thành, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

mochh.bhxh@phutho.gov.vn
10 Nguyễn Văn Sơn
Trưởng phòng


ĐT cơ quan:   0210. 3840430Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

sonnv.bhxh@phutho.gov.vn
11 Nguyễn Ngọc Chín
Trưởng phòng


ĐT cơ quan:   0210. 3840428Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

chinnn.bhxh@phutho.gov.vn
12 Bùi Hữu Thanh
Trưởng phòng


ĐT cơ quan:   0210. 3848978Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

thanhbh.bhxh@phutho.gov.vn