Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 27/2/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu  tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm