Báo cáo kết quả thực hiện "Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng" năm 2015

PhuthoPortal - Ngày 25/12/2015, UBND tỉnh ban hành văn bản số 342/BC-UBND về việc báo cáo kết quả thực hiện "Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng" năm 2015.