BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ NĂM 2012

 

STT

DIỄN GIẢI

I

ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

 

XÃ SÔNG LÔ

 

XÃ TRƯNG VƯƠNG

 

XÃ THỤY VÂN

 

XÃ PHƯỢNG LÂU

 

XÃ HY CƯƠNG

 

CHU HÓA

 

XÃ THANH ĐÌNH

 

XÃ KIM ĐỨC

 

XÃ HÙNG LÔ

 

XÃ TÂN ĐỨC

II

ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ

A

CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CHÍNH

 

ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG

 

PHƯỜNG BẠCH HẠC

 

PHƯỜNG THANH MIẾU

 

PHƯỜNG BẾN GÓT

 

PHƯỜNG THỌ SƠN

 

PHƯỜNG TIÊN CÁT

 

PHƯỜNG GIA CẨM

 

PHƯỜNG TÂN DÂN

 

PHƯỜNG DỮU LÂU

 

PHƯỜNG NÔNG TRANG

 

PHƯỜNG MINH PHƯƠNG

 

PHƯỜNG MINH NÔNG

 

PHƯỜNG VÂN CƠ

 

PHƯỜNG VÂN PHÚ

III

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn và tại đô thị được tính bằng 80% giá đất ở cùng vị trí liền kề của khu vực.

Tổng số xã, phường là 23, trong đó:

1. Phường (13):

Gia Cẩm; Tiên Cát; Nông Trang; Thanh Miếu; Bến Gót; Bạch Hạc; Dữu Lâu; Vân Cơ; Tân Dân; Thọ Sơn; Minh Phương; Minh Nông; Vân Phú

2. Xã đồng bằng (5):

Sông Lô; Trưng Vương; Thụy Vân; Phượng Lâu; Tân Đức.

3. Xã trung du (1):

Hùng Lô

4. Xã miền núi (4):

Hy Cương, Chu Hoá, Thanh Đình, Kim Đức.

Xem chi tiết tại tài liệu đính kèm