BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP HUYỆN THANH SƠN NĂM 2012

 

STT

DIỄN GIẢI

I

ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

1

XÃ GIÁP LAI

2

XÃ SƠN HÙNG

3

XÃ THỤC LUYỆN

4

XÃ THẠCH KHOÁN

5

XÃ ĐỊCH QUẢ

6

XÃ VÕ MIẾU

7

XÃ VĂN MIẾU

8

XÃ KHẢ CỬU

9

XÃ ĐÔNG CỬU

10

XÃ THƯỢNG CỬU

11

XÃ TÂN LẬP

12

XÃ TÂN MINH

13

XÃ CỰ THẮNG

14

XÃ TẤT THẮNG

15

XÃ CỰ ĐỒNG

16

XÃ THẮNG SƠN

17

XÃ HƯƠNG CẦN

18

XÃ YÊN LƯƠNG

19

XÃ YÊN LÃNG

20

XÃ YÊN SƠN

21

XÃ LƯƠNG NHA

22

XÃ TINH NHUỆ

II

ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ

III

Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn và đô thị được tính bằng 80% giá đất ở cùng vị trí liền kề của khu vực.

 

 

 

Tổng số xã, thị trấn là: 23 trong đó:

1. Thị trấn (01):

Thị trấn Thanh Sơn

2. Xã miền núi (22):

Sơn Hùng, Địch Quả, Giáp Lai, Thục Luyện, Võ Miếu, Thạch Khoán, Cự Thắng, Tất Thắng, Văn Miếu, Cự Đồng, Thắng Sơn, Tân Minh, Hương Cần, Khả Cửu, Tân Lập, Đông Cửu, Yên Long, Yên Lương, Thượng Cửu; Lương Nha, Yên Sơn, Tinh Nhuệ.

 

 

Xem chi tiết tại tài liệu đính kèm