Thứ bảy, 30/09/2023 22:55 Thứ bảy, 30/09/2023

Chỉ số giá xây dựng Quý II năm 2015

Kèm theo văn bản số 600/SXD-KTXD ngày 19/8/2015 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng Quý II năm 2015.