Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018

PhuthoPortal - Ngày 14/12/2017, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018.